Main menu button

Analys Kancera kv1 2024: Framsteg i pågående studier

20 maj 2024

Carlsquare Equity Research kommenterar delårsrapporten för kv1 2024 samt bolagets uppdatering kring den kliniska utvecklingen.

Kostnader som väntat, ökad aktivitetsnivå väntar efter emission

Förra veckan presenterade Kancera delårsrapporten för kv1 2024. Kostnaderna föll till 13,4 MSEK (17,2) vilket var helt i linje med våra förväntningar. Vi räknar dock med att de kommer att stiga framöver i takt med Kancera startar nya utvecklings- och tillverkningsaktiviteter enligt vad som aviserades i samband med att företrädesemissionen presenterades. Samtidigt är den finansiella uthålligheten i viss mån begränsad. Styrelsen och ledningen gör bedömningen att bolaget efter den nyligen genomförda nyemissionen har säkerställt koncernens fortsatta drift för de närmaste cirka 12-15 månaderna enligt den senaste delårsrapporten. Sannolikt kommer finansieringsfrågan att behöva adresseras innan dess. I ett positivt scenario kan Kancera nå framgång i affärsutvecklingen med fraktalkinhämmarna och träffa ett licensavtal med åtföljande upfrontersättning. Likvida medel uppgick till 31 MSEK per den 31 mars och därefter har bolaget tillförts kapital via företrädesemissionen som genomfördes under mars. Kancera uppger att nettolikviden uppgick till ca 60 MSEK.

Kancera har också gjort förändringar i ledningsgruppen och bland annat anställt Robert Edfors med dubbla roller som dels ny CSO (Chief Scientific Officer), dels Senior Vice President Clinical Development. Han tillträder den 1 september 2024 och ersätter då tidigare Vd Thomas Olin som lämnar ledningsgruppen och i stället får en roll som rådgivare (Olin kvarstår dock i styrelsen). Edfors har en bakgrund inom bland annat kardiologi och kommer närmast från Bayer. Därutöver har Kancera tillsatt ytterligare två positioner med externa rekryteringar. Att bolaget expanderar organisationen är något av en scenförändring efter de senaste årens nedskärningar.

Positiva uppdateringar från pågående kliniska studier

Nyligen har Kancera också meddelat att nio patienter har rekryterats till fas Ib-delen (doseskalering) av KANDOVA-studien i avancerad äggstockscancer. De preliminära resultaten stödjer att de två inledande dosnivåerna är säkra och tolerabla vilket innebär att nya patienter i studien nu startar på den näst högsta dosnivån. Även om rekryteringen inledningsvis gick trögt förefaller takten ha förbättrats och de prelimära resultaten verkar lovande. Fas Ib väntas slutföras kring halvårsskiftet vilket vi ser som ett positivt besked. Vad gäller nästa planerade steg (dosexpansion/fas IIa) uppger Kancera att det definitiva antalet patienter kommer att bestämmas under andra halvåret. Bolaget nämner inget om det tidigare målet att presentera top-lineresultat innan årets slut.

Sist men inte minst har Kancera även rapporterat positiva preliminära övergripande resultat från fas I-studien med KAND145, som är en prodrugformulering av KAND567. Studien genomfördes i friska frivilliga med såväl en singel-som en multipeldosdel. Enligt Kancera ger resultaten stöd åt att kunna växla över från KAND567 till KAND145 i vidare klinisk utveckling för förbättrade läkemedelsegenskaper.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Kancera kv1 2024: Framsteg i pågående studier