Main menu button

Analys Kancera, kv3 2023: Avgörande besked stundar

29 nov 2023

Läs hela analysen här:

 

 

Carlsquare Equity Research bedömer att de smärre förseningar som rapporterats i rekrytering respektive dataanalys för cancer- och hjärtinfarktprogrammet inte väsentligt påverkar vår syn på projekten. Med hänsyn till lägre kostnader och andra justeringar höjer vi vår värdering något. Avläsning av FRACTAL-studien som väntas i december styr värdering och sentiment.   

Utfall i FRACTAL-studien bestämmer väg framåt

I december väntas Kancera presentera övergripande resultat från den kontrollerade studien i hjärtinfarktpatienter som genomgår kranskärlsutvidgning (FRACTAL). En avgörande fråga är om de lovande tecken på biologisk effekt, som påvisats med Kanceras fraktaklinhämmare i tidigare prekliniska och kliniska studier, kommer att kunna översättas till tydliga (om än inte statistiskt signifikanta) signaler på klinisk effekt.

Eftersom Kancera av resursskäl förmodligen inte kommer att kunna bedriva vidare utveckling i hjärtinfarkt på egen hand måste en större partner vilja ta vid. Därför ligger ribban för vad som är ett tillräckligt framgångsrikt resultat högt. Externa studier med andra antiinflammatoriska behandlingar i samma indikation har sammantaget varit ganska lovande. Vi bedömer att konkurrensen i praktiken är begränsad då dessa studier till stor del varit prövarinitierade. Det understryker en stor potential vid framgång mot bakgrund av att 100 000-tals patienter genomgår kärlutvidgning årligen. Vi bedömer att aktien kan mer än dubblas på kort sikt vid tecken på klinisk effekt (vilket reflekteras i vårt bull case).

Även om effektdata i hjärtinfarkt skulle bli svårtolkade kan studien ändå ge stöd för vidare studier inom andra indikationer. De möjligheterna utgör emellertid potentiella spår i klart tidigare utveckling.

Cancerprogram i gång efter utdragen start

Rekryteringen till KANDOVA-studien i äggstockscancer har gått trögt vilket berott på alltför snäva inklusionskriterier. Kancera har ansökt om mindre restriktiva kriterier vilket tillsammans med samarbetet med NGSO, ett ledande nordiskt nätverk för kliniska prövningar inom gynekologisk onkologi, talar för en bättre takt i rekryteringen under 2024. KANDOVA-studien är ett spännande steg inte minst då Kancera här undersöker en kombination med en etablerad behandling (karboplatin) i en relevant patientpopulation. Den kliniska utvecklingen av nästa generations fraktalkinhämmare KAND145 startade i oktober. Det är en mycket viktig pusselbit för programmet inom cancer då KAND145 går att formulera i högre orala doser än KAND567.

Resultat och kassaflöde under kv 3 var bättre än vi tidigare hade räknat med, till följd av lägre klinisk aktivitet än väntat enligt ovan men även ett tydligt kostnadsfokus.

Förseningar bakom volatil kursutveckling

Aktiekursen har svängt kraftigt det senaste kvartalet, vilket har sammanfallit med de förseningar i resultatsammanställning och rekrytering som kommunicerats de senaste månaderna. Inte minst senareläggningen av FRACTAL-resultaten gav upphov till oro. Det mesta tyder dock på att det enbart är administrativa faktorer hos den externa huvudsponsorn NHS som ligger bakom. Vi höjer vårt bas- och bullscenario något (nio respektive sex procent) på grund av lägre kostnader och då vi nu räknar med en något tidigarelagd stegvis licensiering i linje med bolagets strategi.

 

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Kancera, kv3 2023: Avgörande besked stundar