Main menu button

Analys Kancera: Toplineresultat från FRACTAL-studien

20 dec 2023

Carlsquare Equity Research ger en första kommentar till de övergripande resultaten från FRACTAL-studien i hjärtinfarktpatienter. Resultaten bekräftar en god säkerhetsprofil och tyder på en viss klinisk effekt i en svår indikation.

Resultat visar på god säkerhet och indikerar viss klinisk effekt

Kancera rapporterar top-line-resultat från FRACTAL-studien i hjärtinfarktpatienter som har behandlats med KAND567 i samband med kärlutvidgning.

I pressmeddelandet uppges att den primära målsättningen om säkerhet och tolererbarhet uppnåddes. Den valda doseringen resulterade i en adekvat plasmakoncentration av KAND567 och gav en förväntad effekt på fraktalkinsystemet.

Studien var inte huvudsakligen utformad för att mäta effekt. Dock rapporterar Kancera att det observerades en lägre förekomst av blödningar i hjärtvävnaden och ett lägre antal tromboser i hjärtats vänsterkammare jämfört med placebogruppen. Alla övriga markörer för hjärtfunktion var likartade mellan patienter som fick KAND567 respektive placebo, men till ”numerisk fördel” för KAND567-gruppen när man jämförde förändring från Dag 3 till Dag 90. Vi tolkar det som att ingen tydligt klinisk relevant skillnad har observerats vad gäller påverkan på infarktstorlek eller  hjärtfunktion i form av ejektionsfraktion. Dock med den brasklappen att vi ännu inte har tillgång till de fullständiga resultaten.

Kancera ser fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar

Kancera kommer nu genomföra fördjupade analyser av all studiedata och kommer att rapportera eventuella ytterligare betydelsefulla resultat så snart de blir tillgängliga. Bolaget kommer även att hålla en presentation med anledning av nyheten den 20 december kl. 1500. Kancera uppger dock att bolaget ”avser … att fortsätta utvecklingen av KAND567 för behandling av kardiovaskulära sjukdomar och har därför beslutat att utnyttja optionen i avtalet med NHS för att erhålla exklusiva kommersiella rättigheter till alla studiedata och resultat. Kancera kommer nu att intensifiera sina affärsutvecklingsaktiviteter med målet att ingå ett partnerskapsavtal för fortsatt utveckling av KAND567 för behandling av hjärt-och kärlsjukdomar.”

I den positiva vågskålen lägger vi uppmuntrande säkerhetsobservationer och intressanta effektsignaler med minskning i såväl förekomst av blödning som tromboser. Det ska understrykas att det är första gången som Kancera har kunnat visa klinisk effekt med sin fraktalkinhämmare vilket är en viktig milstolpe. Däremot verkar inte exempelvis någon effekt på hjärtinfarktstorlek (som observerades i prekliniska studier) ännu kunnat upprepas i människa vilket är en viss besvikelse för oss. Större studier kommer att behövas för att bekräfta den trombosminskande effekt som nu setts i FRACTAL-studien och om denna är tillräcklig för att reducera risken för allvarliga komplikationer som hjärtsvikt eller stroke.

Sammantaget bedömer vi att resultaten tycks ge ett vetenskapligt stöd för fortsatt utveckling av KAND567 i inflammation och/eller det kardiovaskulära området. Om resultaten räcker för ett samarbete med kommersiellt attraktiva villkor för projektet återstår emellertid att se.

Vi kommer att se över våra antaganden och i avvaktan på ytterligare data bedömer vi preliminärt att en viss höjning av värderingen i basscenariot ligger i korten.

Läs vår senaste analysuppdatering här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer och Herman Kuntscher äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Kancera: Toplineresultat från FRACTAL-studien