Main menu button

Analys Svenska Aerogel, Kv1 2024: Effektivisering och större pilotorder från nyckelkund

3 maj 2024

Idag publicerade Svenska Aerogel (“Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Svenska Aerogel har under kv1 2024 beslutat om ett effektiviseringsprogram som över kommande 12 månader förväntas ge besparningar om cirka 10 MSEK. Programmet kommer implementeras under kv2 2024 och får således full effekt under andra halvåret 2024. Läs vår kommentar om effektiviseringen av verksamheten här. Bolaget har även säkrat en stor pilotorder från en nyckelkund inom elfordonsindustrin under det gångna kvartalet.
  • Nettoomsättningen under kv1 2024 uppgick till 0,5 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt jämfört med kv1 2022 om minus 69 procent. Vår prognos om 1,5 MSEK i nettoomsättning var således högre än utfallet.
  • EBIT-resultatet uppgick till minus 10,8 MSEK. Vår EBIT-prognos låg på minus 9,0 MSEK. Differensen är främst hänförligt till lägre än förväntad omsättning.
  • Nettoresultatet för kv1 2024 hamnade på minus 11,2 MSEK. Vår prognos om minus 9,0 MSEK var således högre än utfallet.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Svenska Aerogel inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Svenska Aerogel, Kv1 2024: Effektivisering och större pilotorder från nyckelkund