Main menu button

Analys Midsummer, kv2 2023: Produktionsstart närmar sig

23 aug 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


En fullt automatiserad produktionsstart av fabriken i Italien närmar sig. Med avsiktsförklaringar om motsvarande 70% av anläggningens årliga kapacitet kan Midsummer stå inför att tydligt intäktslyft. Produktionsstart och faktiska ordrar är också triggers som kan driva aktien. Vi räknar med att nytt kapital behöver tas in och beräknar ett motiverat värde per aktie om 3,6 kronor (5,3).

Intäktslyft förväntas under 2024 med produktionsstart i Italien

Under kv2 2023 var Midsummers nettoomsättning kvar på låga nivåer. Nettoomsättningen backade med 16% till 11,0 MSEK och utfallet var något under vår prognos på 13,3 MSEK. Kostnadsmassan var en bit över vår förväntan vilket medförde av det redovisade EBITDA-resultatet på minus 54,9 MSEK var något sämre än vår förväntan på minus 41,8 MSEK. Positivt är att ett ökat fokus på strategin att sälja solpaneler via distributörer har effekt. Att denna strategi kan påvisas är viktigt i det långa perspektivet när verksamhetens produktionskapacitet utökas. Bolaget förväntar sig en fullt automatiserad produktionsstart av anläggningen (50MW) i Bari, Italien, under första kvartalet 2024. Med avsiktsförklaringar om motsvarade 70% av anläggningens årliga kapacitet kan därmed ett tydligt intäktslyft komma strax därefter.

Värdet ligger i möjligheten att bli en ledande aktör i Europa

Givet en utökad produktionskapacitet i Bari som nyttjas till fullo räknar vi med att Midsummer kan generera intäkter upp mot 500 MSEK. Bari är dock inte expansionsplanens slut. Avsikten är att utöka produktionskapaciteten i Sverige med ytterligare 200MW. Det långsiktiga målet om en produktionskapacitet motsvarande 1 000MW. Tillväxtplanen är givetvis villkorade till att finansiering kan erhållas. För utbyggnaden i Sverige har bolaget erhållit ett utlovande om EU-bidrag till ett värde om 375 MSEK, vilket är klart positivt.

Med värdet i framtida möjligheter som är villkorade till finansiering gör detta case extra svårbedömt och riskfyllt – framför allt i rådande marknadsklimat. Under kv2 2023 tog Midsummer in 155 MSEK genom en nyemission av aktier. Målbilden var dock att resa 246 MSEK. Mot bakgrund av den lägre än av oss antagna teckningsgraden är det vår bedömning av bolaget kommer behöva resa ytterligare kapital kring årsskiftet för driva rörelsen och realisera på möjligheterna i Italien – närmare ca. 170 MSEK netto. Det utöver de 175 MSEK som förväntas i bidrag från Invitalia i början av 2024.

Sänkt motiverat värde

I en ansats att beräkna ett motiverat värde för Midsummer för de kommande 6–12 månaderna utgår vi från ett scenario då bolaget genererar en nettoomsättning 2024 om 324 MSEK, motsvarande drygt 30 MW solcellspaneler. Under 2025–2027 växer intäkterna med i genomsnitt höga 136% per år och når ett positivt EBITDA-resultat år 2027. EBITDA-marginalen stiger till 11,3% till det sista prognosåret, 2032. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 3,6 kronor (5,3) för de kommande 6–12 månaderna. Det motsvarar en EV/Sales multipel 2024 på 2,5x. Referensgruppen handlas till 4,3x EV/Sales NTM. Nedrevideringgen beror bland annat på nedjusterade intäkts- och lönsamhetsantaganden, nya finansieringsantaganden och en höjd diskonteringsränta med den höga osäkerheten i prognoserna och finansieringsrisken.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Midsummer, kv2 2023: Produktionsstart närmar sig