Main menu button

Analys Mindark PE, Första intrycket kv3 2023: Omsättning som förväntat men fortsatt höga aktiverade kostnader

28 nov 2023

I dag offentliggjorde Mindark PE sin delårsrapport för kv3 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes i initieringsanalysen.  

  • Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 22,9 MSEK. Vår prognos låg på 22,7 MSEK. Utfallet var således cirka 1,1 procent över vår förväntan. Cirka 2,5 procent av tillväxten förklaras av en starkare US-dollar-kurs.
  • Det justerade EBITDA-resultatet (EBITDA exklusive aktiverade utvecklingskostnader) minskade från 0,8 MSEK till minus 0,6 MSEK. Vår prognos låg på 3,5 MSEK och utfallet var således signifikant lägre än förväntat, främst hänförligt till högre än väntade aktiverade utvecklingskostnader.
  • Det ojusterade nettoresultatet ökade från minus 1,62 MSEK till 2,17 MSEK. Ojusterad vinst per aktie uppgick till 0,07 SEK, jämfört med vår prognos om 0,08 SEK.

Enligt VD Henrik Nel Jerkrot är kv3 2023 det sista kvartalet där kostnader i samband med omstruktureringen som genomfördes tidigare i år kommer att belasta resultatet. Bolaget rapporterade relativt höga aktiverade utvecklingskostnader, vilket ännu en gång bidrar till ett positivt nettoresultat. Vi hade förväntat oss en lägre andel aktiverade utvecklingskostnader. Det är samtidigt positivt att drygt 4 – 5% av tillväxten i nettoomsättningen är hänförligt till en ökad aktivitet i Entropia.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Mindark PE inom kort. Läs initieringsanalysen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Mindark PE, Första intrycket kv3 2023: Omsättning som förväntat men fortsatt höga aktiverade kostnader