Main menu button

Analys Mindark PE, kv3 2023: Tillväxt som förväntat

7 dec 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Mindark PE (”Mindark” eller ”Bolaget”) uppvisade under kv3 2023 en nettoomsättning på 22,9 MSEK – i linje med vår prognos. Tillväxten uppgick till 7,1%, varav 2,5% av tillväxten är hänförligt till en starkare dollarkurs. Under kv3 har Bolaget fortsatt anpassa sig till den nya vardagen efter omstruktureringen som gjordes tidigare i 2023. Det samtidigt som arbetet med bytet av spelmotor till Unreal Engine 5 pågår för fullt. Carlsquare Equity Research justerar motiverat värde till 4,2 (4,3) kronor per aktie.

Nettoomsättning i linje med prognos, men aktiveringar räddar resultatet

Nettoomsättningen i kv3 2023 ökade på årsbasis med 7,1% till 22,9 MSEK. Vår prognos låg på 22,7 MSEK. Utfallet var således cirka 1,1% över vår förväntan. Cirka 4–5 %-enheter av tillväxten förklaras av ökad aktivitet i Entropia Universe. Mindark släppte den kvartalsvisa uppdateringen med nytt innehåll under kv3. Vi bedömer att effekten av innehållsuppdateringen kan bidra till en ökad aktivitet på plattformen i kv4 2023, samtidigt som en deedsförsäljning under december bidrar till ytterligare intäkter om cirka 6 – 6,5 MSEK under kv4 2023.

Bolaget redovisade dock avsevärt högre aktiverade utvecklingskostnader än vi hade förväntat. Vi hade prognostiserat med omkring 3–4 MSEK i aktiverade utvecklingskostnader, men utfallet hamnade på 6,1 MSEK. Således räddar aktiveringar ett positivt resultat för kv3 som utan aktiveringar hade hamnat på cirka -3,9 MSEK. Kassaflödet för perioden uppgick till -5,7 MSEK och vid utgången av kv3 uppgick kassa till cirka 18 MSEK. Det ska räcka till att fortlöpande finansiera bolaget till dess att kassaflödet blir positivt, vilket vi räknar med kommer ske under 2024.

Pågående byta av spelmotor ska ge förnyelse och tillväxt

Mindarks spel, Entropia Universe (”Entropia”), är ett MMORPG-spel som länge varit erkänt inom spelvärlden för sin unika integration av virtuell och verklig valuta. Bolaget arbetar aktivt med att överföra spelet till en mer modern spelmotor, Unreal Engine 5. Det då vi inte förväntar stora kliv i tillväxten med nuvarande spelmotor. Spelmotorbytet förväntas resultera i en betydande kvalitetsförbättring vilket antas öka intresse och aktivitet hos befintliga spelare. Bytet förväntas också utöka spelets räckvidd till nya potentiella spelare genom distribution via Epic Games Store (“EGS”).

Lågt värderad givet tillväxt och lönsamhetspotential

Givet utvecklingen under kv3 2023 bibehåller vi våra prognoser oförändrade. Tillväxttakten under 2023 och 2024 förväntas vara begränsad. Efter genomfört byte av spelmotor förväntar vi att tillväxten tilltar och modellerar med att nettoomsättning för 2025 och 2026 ökar med 28,5%, respektive 22,4%. Vi räknar med att EBITDA-marginalen (baserad på justerad EBITDA) stiger från cirka minus 12% i 2023 till cirka 25% i 2032.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 4,2 kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en EV/Sales-multipel 2025 på 1,4x justerad EV/EBIT 2025 om 8,9x. Referensgruppen, bestående av jämförbara gaming-bolag, handlas i dag till en EV/Sales NTM om 1,9x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Mindark PE, kv3 2023: Tillväxt som förväntat