Main menu button

Analys Mindark PE, kv4 2023: Justerade redovisningsprinciper bidrar till hög omsättning

28 feb 2024

I dag offentliggjorde Mindark PE sin delårsrapport för kv4 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos från senaste analysuppdateringen.

  • I kv4 2023 ökade nettoomsättningen från 29,1 MSEK till 46,3 MSEK. Ca 11,7 MSEK av omsättningen var hänförlig till justerade redovisningsprinciper. Således bedömer vi att 34,6 MSEK (46,3 minus 11,7) är en mer rättvisande siffra för nettoomsättningen i kv4 2023.
  • Vår prognos för nettoomsättningen låg på 27,0 MSEK. Det justerade utfallet var således cirka 27,8% över vår förväntan och motsvarar en stark tillväxt om 18,8% på årsbasis.
  • Det justerade EBITDA-resultatet (EBITDA exklusive aktiverade utvecklingskostnader och effekt för justerad redovisning) ökade från 6,4 MSEK till 13,5 MSEK. Vår prognos låg på 7,6 MSEK och utfallet var således signifikant högre än förväntat. Avvikelsen var främst hänförlig till omsättningen men även p.g.a. lägre än väntade externa kostnader som hamnade på 11,8 MSEK. Vår prognos för externa kostnader låg på 14,8 MSEK.
  • Vi justerar även nettoresultatet för aktiverade utvecklingskostnader samt effekten för de justerade redovisningsprinciperna. Efter justeringar hamnade nettoresultatet på ca 7,5 MSEK vilket är en ökning från 1,4 MSEK under kv4 2022, även det justerat för aktiverade utvecklingskostnader. Vår prognos låg på 2,5 MSEK.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Mindark PE inom kort. Läs senaste analysuppdateringen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Mindark PE, kv4 2023: Justerade redovisningsprinciper bidrar till hög omsättning