Main menu button

Analys Nodebis: Högre än förväntad omsättning, engångspost försämrar lönsamheten

14 feb 2024

I dag offentliggjorde Nodebis sin delårsrapport för kv4 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes i initieringsanalysen.  

  • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 15,4 MSEK. Vår prognos låg på 13,3 MSEK. Utfallet var således cirka 16 procent över vår förväntan. Tillväxten drivs främst av segmentet OSS, med dotterbolaget Portify i spetsen som växte med ca. 32%
  • EBITDA-resultatet förbättrades från minus 0,8 MSEK i kv4 2022 till 1,4 MSEK i kv4 2023. Vår prognos låg på 0,9 MSEK och utfallet var således över än vår prognos.
  • Till följd av en större nedskrivning av förvärvsgoodwill om cirka 3 MSEK avseende dotterbolaget Radsoft uppgick Bolagets EBIT-resultat för kv4 2023 på minus 2,3 MSEK. Nedskrivningen gjordes till följd av ökad risk kring Radsofts långsiktiga utveckling. Den uppskattade ökade risken är enligt Nodebis en följd av att Radsofts VD hastigt lämnade under hösten 2023 och är således att beakta som en engångspost. Bortser vi från denna engångspost uppgår EBIT-resultatet till ca. 0,7 MSEK, vilket även det är över våra prognoser om ett EBIT-resultat på cirka 0,3 MSEK.
  • Nettoresultatet minskade från minus 1,6 MSEK till minus 2,2 MSEK. Justerat för ovan nämnda nedskrivning uppgår nettoresultatet till 0,8 MSEK. Vår prognos låg på 0,3 MSEK.

Verksamhetsmässigt uppvisar Nodebis styrkebesked genom fin tillväxt i både omsättning och lönsamhet, och både verksamhetssegment (OSS och BIS) redovisar positiva rörelseresultat. För helåret 2023 uppgick kassaflödet från verksamheten till 10,2 MSEK och det totala kassaflödet uppgick till 3,7 MSEK. Vi bedömer att aktien bör stiga på rapporten.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Nodebis inom kort. Läs initieringsanalysen här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Nodebis: Högre än förväntad omsättning, engångspost försämrar lönsamheten