Main menu button

Analys Nodebis, kv1 2024: 2024 startar något under förväntan

14 maj 2024

Nodebis Applications AB (”Nodebis”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) redovisade i kv1 2024 en nettoomsättning på drygt 14,4 MSEK, vilket var under vår prognos om 15,9 MSEK. Även lönsamheten var under våra prognoser, med ett marginellt negativt EBIT-resultat om minus 0,1 MSEK. Det är främst segmentet BIS som inte presterat i linje med förväntningarna enligt Bolaget.

OSS växer i fin takt

2024 har börjat något sämre än avslutningen av 2023. Det med en sekventiell nedgång i omsättning. Jämfört med kv1 2023 växte omsättningen med ca 22% och justerat för förvärvseffekten uppgick den organiska tillväxten till ca. 8%. Nodebis verksamhet är uppdelad i två segment, Optimizing Shared Services (OSS) och Business Information Services (BIS). OSS uppvisade en tillväxt om 20% och det är således BIS och främst dotterbolaget Ny Media som under kv1 inte presterat enligt förväntan, vilket framgick i rapportens VD-ord. Bolaget skriver även i rapporten att de löpande utvärderar potentiella förvärvskandidater och att det finns förhoppningar om att presentera nya förvärv under 2024. 

Kassaflödet marginellt positivt

Koncernen redovisade ett EBITDA-resultat på 0,7 MSEK, vilket var något under vår prognos på 0,9 MSEK. Bolaget redovisade ett nettoresultat om minus 0,02 MSEK, jämfört med vår prognos om 0,4 MSEK.

Under kv1 2024 uppgick Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 0,3 MSEK och det totala kassaflödet uppgick till 54 TSEK. Vid utgången av kv1 2024 uppgick kassan till 22,2 MSEK och var därmed oförändrat jämfört med kv4 2023.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Nodebis, kv1 2024: 2024 startar något under förväntan