Main menu button

Analys Nodebis, kv1 2024: Förväntad tillväxt om 35%

29 apr 2024

Det första kvartalet av 2024 har gått utan större verksamhetsmässiga begivenheter för Nodebis, som i kv4 2023 uppvisade bättre än förväntade siffror. Det starka fjärde kvartalet 2023 gjorde att vi uppjusterade vårt motiverade värde för Nodebis till 19,1 SEK per aktie från tidigare 17,2 SEK per aktie

Inför kv1 2024-rapporten som är schemalagd till den 8 maj förväntar Carlsquare Equity Research intäkter om drygt 15,9 MSEK, EBITDA omkring 0,89 MSEK och ett nettoresultat om cirka 0,40 MSEK. Vår omsättningsprognos motsvarar en tillväxt om 35% samtidigt som EBITDA-prognosen motsvarar en marginal om 5,6%.

Bolaget genomförde nyligen en digital bolagspresentation där VD Lena Sundsvik repeterade att Bolaget är stark i sin tro om att man kommer nå målbilden om 110 MSEK i omsättning under 2026, där tillväxten främst ska vara organisk. 110 MSEK är över våra nuvarande prognoser, så givet Bolagets starka tro på större tillväxt än vi modellerar med i våra scenarion finns det möjligheter för positiva överraskningar redan i den kommande kv1 2024-rapporten.

I vår senaste analysuppdatering höjde vi som nämnt vårt motiverade värde till 19,1 SEK per aktie. Detta motiverade värde varierar från 16,7 SEK i ett Bear-scenario till 21,9 SEK per aktie i Bullscenariot. Vi behåller riktkursen om 19,1 kronor per aktie och avser att återkomma med en uppdaterad analys på Nodebis efter att kv1 2024-rapporten har publicerats.

Läs senaste analysuppdateringen på Nodebis här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Nodebis, kv1 2024: Förväntad tillväxt om 35%