Main menu button

Analys Nodebis, kv1 2024: Omsättning något under förväntan

8 maj 2024

I dag offentliggjorde Nodebis sin delårsrapport för Kv1 2024. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot vår prognos som gjordes i senaste kvartalsuppdateringen.  

  • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 14,4 MSEK. Vår prognos låg på 15,9 MSEK. Utfallet var således cirka 9% under vår förväntan.
  • EBITDA-resultatet i kv1 2024 blev ca 0,7 MSEK, vilket är likt som under kv1 2023. Vår prognos låg på 0,9 MSEK och utfallet var således ca 22% under vår prognos.
  • EBIT för kv1 2024 hamnade på minus 0,1 MSEK, vilket var signifikant lägre än vår prognos om en EBIT på 0,4 MSEK. Differensen mellan prognos och utfall är främst hänförlig till den sämre än förväntade omsättningen.

Enligt VD Lena Sundsvik är det främst dotterbolaget Ny Media AB som inte presterat som förväntat under kv1 2024. Inom segmentet OSS rapporteras dotterbolaget Portify ha inlett året starkt genom att vinna ett flertal upphandlingar och har således utökat sin kundbas ytterligare.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Nodebis inom kort.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Nodebis, kv1 2024: Omsättning något under förväntan