Main menu button

Analys Nodebis: Ouppmärksammat tillväxtbolag

5 feb 2024

Läs hela analysen på länken nedan:


Nodebis Applications AB är en ung förvärvsdriven koncern som i huvudsak erbjuder företagstjänster med tillhörande mjukvarulösningar. Framtida organisk tillväxt och lönsamhet skall drivas med hjälp av vidareutvecklade mjukvarulösningar och en ökad andel avtalsintäkter som driver lönsamheten.

I vårt basscenario har vi antagit en årlig genomsnittlig organisk tillväxt (CAGR) om 12,7% för perioden 2023–2026. Tillväxt drivs genom merförsäljning mot befintliga kunder och ökat antal nya kunder med en mer attraktiv mjukvarulösning. Parallellt stiger EBITDA-marginalen från 1,5% i 2023 till 9,1% i 2026, pådrivet av skalbar tillväxt och en ökad andel mjukvaruintäkter.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 17,2 SEK per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en EV/Sales-multipel NTM om 1,7x och en EV/EBITDA 2026 på 12,7x. Referensgruppen handlas i dag till en EV/Sales NTM om 1,7x och en EV/EBITDA 2026 om 14,4x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Nodebis: Ouppmärksammat tillväxtbolag