Main menu button

Analys Observit, kv2 2023: Stark leverans från mjukvarubolag

24 aug 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Observit redovisade under H1 2023 återkommande mjukvaruintäkter om 8,5 MSEK. Det indikerar att nya kameror kopplas upp mot bolagets mjukvarulösning snabbare än väntat. Nettoomsättningen växte under H1 med starka 43% till 21,6 MSEK. Samtidigt backade EBITDA-resultatet med 62%. Vi har gjort mindre justeringar i våra prognoser. Motiverat värde per aktie beräknas till 0,27 kronor (0,28).

Stark tillväxt och positivt EBITDA-resultat

Under årets första sex månader (H1) redovisade Observit återkommande mjukvaruintäkter på 8,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på höga 36%. I initieringsanalysen hade vi räknat med en tillväxttakt om 9,4% för helåret 2023. Antalet kameror anslutna till mjukvarulösningen ökar således i en takt över förväntan. Inkluderat hårdvaruintäkter och återkommande serviceintäkter uppgick nettoomsättningen under H1 till 21,6 MSEK, motsvarande en tillväxt på 43%. För helåret 2023 hade vi räknat med en tillväxt på 23%. Sammantaget taktar bolaget på starkt, över förväntan för helåret. Dock backade de kvartalsvisa återkommande mjukvaruintäkterna (QRR) sekventiellt, till 4,0 MSEK i kv2 2023 från 4,5 MSEK i kv1 2023. Det beror i sin tur på engångseffekter som gör att QRR i kv1 är lite hög, medan QRR i kv2 lite låg.

Under H1 utgjorde hårdvara och mjukvara (ej återkommande) 51% av nettoomsättningen. Under samma period landade bruttomarginalen på 55%. I initieringsanalysen räknade vi med 58% hårdvara och en bruttomarginal på 51%. Såldes borde uppsida finnas i bruttomarginalen. Dock skall noteras att en högre andel intäkter från hårdvara (och en initialt lägre bruttomarginal) är en förutsättning för långsiktig tillväxt av värdefulla återkommande mjukvaruintäkter med hög marginal.

EBITDA-resultatet för H1 kom in på 0,7 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om minus 62%. Justerat för poster av engångskaraktär hänförliga till noteringen var EBITDA-resultatet 1,7 MSEK, motsvarande ett mindre tapp om minus 5,5%. Vår tidigare prognos för EBITDA-resultat för helåret 2023 var 2,2 MSEK.

Mindre justeringar till prognoser och motiverat värde

Baserat på utfallet för H1 2023 har vi justerat upp mjukvaruintäkterna och gjort en marginal justering i prognosen för nettoomsättningen. Under 2023 räknar vi med en nettoomsättning på 47,0 MSEK och en CAGR 2022–2027 om 40,0% pådriven av den internationella expansionen. EBITDA-marginalen stiger från 5,6% under 2023 till 16,2% till 2027. Under det sista prognosåret 2032 har vi antagit en EBITDA-marginal på 24,6%.

Genom att kombinera en multipelvärdering med en DCF-värdering beräknas ett motiverat värde per aktie till 0,27 kronor (0,28). Vår värdering motsvarar EV/Sales 2023 på 3,1x. Referensgruppen bestående av svenska SaaS-bolag handlas i median till EV/Sales 2023 på 3,4x. I dag handlas aktien till EV/Sales 2023 på 1,8x – en omotiverad rabatt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Observit, kv2 2023: Stark leverans från mjukvarubolag