Main menu button

Analys Risk Intelligence, kv2 2023: Ett genomgående starkt kvartal

18 aug 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Under kv2 2023 ökade de viktiga återkommande systemintäkterna med 14,7% till 17,1 MDKK, vilket var över vår förväntan. Nettoomsättningen växte med 13,6% till 4,9 MDKK. EBITDA-resultatet förbättrades till minus 1,5 MDKK, vilket var bättre än våra förväntningar. Med nya lån har den kortsiktiga finansieringsrisken kommit ned. Vi beräknar ett motiverat värde om 3,9 DKK per aktie (3,8). Värderingen förutsätter tilltagande tillväxt de kommande åren.

Bra kvartal och finansiering på plats

Under kv2 2023 steg Risk Intelligences nettoomsättning med 13,6% till 4,9 MDKK. Vår prognos var 4,8 MDKK. Ökade återkommande intäkter från systemlicenser och andra tjänster drev tillväxten som dels förklaras av nya kunder, dels att intäkter från befintliga kunder fortsätter att öka, vilket påvisas av en hög NRR på 116%.

Viktiga summa återkommande systemintäkter (summa system ARR) uppgick till 17,1 MDKK och ökade på årsbasis med 14,7% och sekventiellt (jämfört med kv1 2023) med 7,9%. Den genomsnittliga intäkten per kund (ARPU) uppgick till 151 000 DKK och ökade på årsbasis med 9,4% och sekventiellt med 4,1%. Bolagets uppskattning av ARPU över tid för kunder på LandRisk Logistics kvarstår på 425 000 DKK. Således bör summa system ARR och ARPU kunna fortsätta växa snabbt när fler kunder tillkommer på LandRisk-lösningen. Detta är avgörande för att förbättra både tillväxt och lönsamhet.

På årsbasis var kostnadsmassan nära oförändrad och det redovisade EBITDA-resultatet kom in på minus 1,5 MDKK. Vi hade räknat med EBITDA-resultat på minus 2,0 MDKK. Med investeringar om cirka 0,7 MDKK landade det fria kassaflödet på minus 1,7 MDKK och vid utgången av kv2 2023 uppgick kassan till 0,0 MDKK. Bolaget erhöll dock i början av juli 2023 ett låne-baserat finansieringspaket om 6,5 MDKK, vilket sänker finansieringsrisken i det korta perspektivet.

I väntan på lönsamhet

Bolaget målsättning för System ARR ligger kvar inom intervallet 18,5–20,9 MDKK till utgången av 2023. Det innebär att System ARR måste fortsätta öka i relativt snabb takt. För nu lämnar vi våra intäkts- och lönsamhetsprognoser nära oförändrade: Till utgången av 2023 stiger System ARR till 18,6 MDKK och ARPU till 161 000 DKK. För helåret 2023 räknar vi med en nettoomsättning på 20,6 MDKK. Över perioden 2023–2027 räknar vi med en stark CAGR på 26,0%. Vi räknar med att positivt EBITDA nås under 2025 och fram till 2027 har vi antagit att EBITDA-marginalen stiger mot 21,7%.

Motiverat värde med bra potentiell uppsida kvarstår

I ett basscenario beräknas ett motiverat värde på 3,9 DKK per aktie (3,8). Vår värdering motsvarar EV/Sales NTM på 3,9x. Det motsvarar en rabatt om 32% mot referensgruppen (informationssystem och SaaS-bolag) som motiveras av bl.a. avsaknad lönsamhet. I dag handlas aktien till en värdering om 2,5x vår intäktsprognos NTM och 3,2x senast rapporterad System ARR.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Risk Intelligence, kv2 2023: Ett genomgående starkt kvartal