Main menu button

Analys SBB i Norden: 8 miljarder SEK i likviditetstillskott ett jättelyft

25 sep 2023

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (”SBB”) säljer ca 1,2% av aktierna i Educo och blir minoritetsägare i denna stora fastighetsportfölj. Men SBB frigör 7,8 miljarder kronor genom att intern-lån till bolaget nu refinansieras. Det är ett jättelyft för SBB vars aktie har värderats som en finansiell rekonstruktion stod för dörren.

 SBB säljer 1,16 procent av aktierna i Educo till kanadensiska Brookfield och blir därmed minoritetsägare i denna fastighetsportfölj med ett marknadsvärde på 43 miljarder kronor. Viktigast är att Educo nu betalar tillbaka en del av de internlån som SBB tidigare gett Educo. Netto innebär det ett likviditetstillskott på ca 8 miljarder kronor till SBB (inklusive försäljning av Educo-aktier för 242 miljoner kronor). Det innebär en rejäl påfyllning av SBB:s kassa om ca 1,7 miljarder kronor per 30 juni 2023. SBB hade ca 14 miljarder kronor i lån som ska refinansieras senast 30 juni 2024 och detta likviditetstillskott täcker in en stor del av detta.

SBB:s stamaktie av serie B handlades i fredags 22 september till en kurs på 3,01 kronor. SBB-aktien stiger knappt 28 procent i öppningshandeln idag till 3,84 kronor. Vår senaste riktkurs för SBB-aktien är 11,6 kronor i Bas-scenariot per 17 juli 2023 efter bolagets kv2-rapport, givet en värdering i nivå med övriga fastighetssektorn.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys SBB i Norden: 8 miljarder SEK i likviditetstillskott ett jättelyft