Main menu button

Analys SBB i Norden: Educo-transaktion minskar finansiella stressen

24 okt 2023

Läs hela preview här:


Analys SBB i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (”SBB”) frigör 8 miljarder SEK genom att Educo externfinansierar en stor del av sina lån. Vi sänker vår riktkurs till 10,3 SEK/stamaktie i Bas-scenariot, jämfört med tidigare 11,6 SEK/stamaktie. Detta sker baserat på hur övriga fastighetssektorn värderas samt bedömt DCF-värde för SBB-aktien.

 SBB har från 30 juni 2023 samt under tredje kvartalet offentliggjort försäljning av fastigheter för ca 3,4 miljarder SEK i hel- och delägda fastigheter. Den största affären var försäljningen av ett sjukhus strax norr om Oslo för ca 2,9 miljarder SEK, vilket understeg SBB:s bokförda värde med ca 10%. Genom denna försäljning frigör SBB likviditet på ca 950 MSEK.

 I den viktigaste transaktionen 24 september sålde SBB 1,2% av aktierna i Educo för 242 miljoner SEK samtidigt som Educo kommer att externfinansiera 7,8 miljarder SEK av sina tidigare SBB-interna lån. Försäljningen av aktier i Educo innebär att SBB:s ägande minskar till 49,8% och att Educo:s fastighetsportfölj om ca 43 miljarder SEK samt lån på ca 21 miljarder SEK inte längre kommer att konsolideras i SBB:s balansräkning. I en annan transaktion i augusti 2023 emitterade SBB preferensaktier i en fastighetsportfölj värd ca 6 miljarder SEK, SBB Residential Property, vilket gav 2,36 miljarder SEK i likviditetstillskott. Vi bedömer att SBB också kommer att ta in minoritetsägare i de två andra bildade fastighetsdivisionerna (Samhällsfastigheter och Bostäder).

 Vår riktkurs för SBB:s stamaktie minskar till 10,3 SEK, jämfört med 11,6 SEK per stamaktie vid vår uppdatering efter bolagets kv2 2023-rapport den 17 juli 2023. Vår riktkurs varierar från 5,9 SEK per stamaktie enligt Bear-scenariot (tidigare 5,3 SEK/stamaktie) till 14,6 SEK per stamaktie i Bull-scenariot (tidigare 22,6 SEK/stamaktie).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys SBB i Norden: Educo-transaktion minskar finansiella stressen