Main menu button

Analys Spotlight Group: Förväntningar om fortsatt förbättrad lönsamhet i kv2

10 aug 2023

Under det andra kvartalet 2023 har Spotlight Group (”Spotlight” eller ”Bolaget”) meddelat beslut om att dotterbolaget Spotlight Stock Market byter till Nasdaqs handelssystem. Bolaget har även upptagit lån om 25 MSEK i syfte att hantera framtida likviditetsfluktuationer och för att ha ett betryggande avstånd från de likviditetskrav Bolaget måste förhålla sig till.

Den 26 juni meddelade Bolaget att Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq om att byta handelssystem till INET Nordic. Innebörden av bytet är främst att alla börsmedlemmar (ex. bank) som erbjuder sina kunder aktiehandel på Nasdaq Stockholm nu även får möjligheten att handla med aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Tidigare har detta varit svårt för kunder som använder andra handelsplattformer än Nordnet och Avanza och kan potentiellt över tid bidra till att färre bolag väljer att flytta från Spotlight Stock Market men även att fler bolag som går i listningstankar väljer Spotlight Stock Market som marknadsplats vid en eventuell listning. Enligt uppgift förväntas flytten vara avklarat under kv4 2023, beroende på feedback och planering med marknadsplatsens medlemmar.

Avseende det lån om 25 MSEK som Bolaget kommunicerade den 30 maj upptogs detta i syfte att skapa flexibilitet avseende Bolagets likvidhantering till följd av fluktuationer som uppstår i värdepapperskoncern. Enligt Bolaget kommer inte lånet påverka intjäningsförmågan men ger ju givetvis ökade räntekostnader. Lånet löper till december 2026 med ospecificerade men marknadsmässiga villkor.

I vår senaste analysuppdatering sänkte vi vårt motiverade värde till 30,6 kronor per aktie (35,3). Sänkningen av riktkursen var till följd av något lägre lönsamhet än förväntat. Det motiverade värdet varierar från 27,6 kronor i ett Bear-scenario till 36,7 kronor per aktie i Bull-scenariot. Vi behåller riktkursen om 30,6 kronor per aktie och avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group efter att kv2 2023-rapporten har publicerats.

Inför kv2-rapporten den 14 augusti förväntar vi oss en tillväxt i nettoomsättning om cirka 10,5 procent jämfört med kv2 2022. Vi förväntar även att lönsamheten på rörelseresultatnivån ska öka från drygt minus 14 MSEK till omkring minus 0,5 MSEK. Således förväntar vi att de effekterna av pågående effektivisering som började synas i kv1 har fortsätt även in i kv2.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group: Förväntningar om fortsatt förbättrad lönsamhet i kv2