Main menu button

Analys Spotlight Group, kv1 2021: Höjda prognoser efter mycket starkt kvartal

6 maj 2021

Läs hela analysen här:

Analys Spotlight Group kv1 2021, 6 maj 2021


Spotlight Group redovisade en stark tillväxt för nettoomsättning om höga 35,7 procent under kv1 2021. Även rörelseresultatet växte kraftigt – med över 513 procent. Bolaget passade även på att meddela att det andra kvartalet kan bli ännu bättre. Mot bakgrund av detta har vi justerat våra prognoser och beräknar ett motiverat värde per aktie till 59,0 kronor.

Historik påvisar styrkan i det sammantagna erbjudandet

Via sin handelsplats och närliggande tjänster erbjuder Spotlight Group SME-bolag tillgång till publikt tillväxtkapital. Genom sina dotterbolag kan Spotlight Group ses som en one-stop-shop vilket både underlättar för kund och skapar synergier. Historiskt har bolaget växt med 16,6 procent per år under perioden 2015-2020. Det påvisar styrkan i erbjudandet. Den genomsnittliga rörelsemarginalen ligger på 12,6 procent och här finns utrymme till förbättringar.

Både intäkter och lönsamhet över förväntan

Under det första kvartalet 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning på 42,0 miljoner kronor. Det motsvarar en stark tillväxt om hela 35,7 procent. Det samtidigt som antalet bolag listade på Spotlight Stock Market fortsätter falla. Rörelseresultatet växte med imponerande 513 procent för att landa på 7,7 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 20,7 procent. Den starka tillväxten drevs på av god utveckling för handelsvolymerna på Spotlight Stock Market samt en hög aktivitet hos Sedermera och de övriga dotterbolagen. Den goda lönsamheten förklaras av en fördelaktig intäktsmix och skalbarhet i affärsmodellerna.

Reviderade prognoser och höjt motiverat värde

Både intäkter och lönsamhet kom in väl över vår förväntansbild samtidigt som bolaget i sin kvartalsrapport guidar för ett ännu starkare andra kvartal. Mot bakgrund av detta har vi justerat upp vår intäkts- liksom lönsamhetsprognos. Under 2021 räknar vi med en nettoomsättning på 172,8 miljoner kronor, inkluderat 2,2 miljoner från förvärvade C4G Sweden AB. Vår tidigare prognos låg på 152,4 miljoner kronor. Vidare räknar vi med ett redovisat rörelseresultat på 29,4 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 18,9 procent. Det är en rejäl uppjustering från tidigare 12,2 procent. Lönsamheten rör sig i rätt riktning och hålls upp av de höga handelsintäkterna. Backar handelsaktiviteten finns en risk att lönsamheten också faller tillbaka.

I vår DCF-modell beräknas ett motiverat värde per aktie om 59,0 kronor (39,1) för de kommande 6-12 månaderna. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT om 12,6x EBIT-resultatet de senaste 12 månader. Företag inom Corporate Finance och kapitalförvaltning handlas i median till 12,5x rörelseresultatet de senaste 12 månaderna.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, kv1 2021: Höjda prognoser efter mycket starkt kvartal