Main menu button

Analys Spotlight Group, kv2 2021: Rekordkvartal och åter höjda prognoser

18 aug 2021

Läs hela analysen här:

Uppdatering Spotlight Group kv2 2021, 18 aug 2021


Spotlight Group redovisade åter ett starkt kvartal med en tillväxt för nettoomsättningen om höga 57,7 procent. Mot bakgrund av de tillväxtinitiativ som pågår så är den redovisade rörelsemarginalen på 18,2 procent klart godkänd. Lansering av både fondverksamhet och analyshus ser nu ut att gå i lås. Det bör över tid kunna ge både intäkts- och lönsamhetslyft. Vi höjer det motiverade värdet per aktie till 67,8 kronor.

Historik påvisar styrkan i det sammantagna erbjudandet

Via sin handelsplats och närliggande tjänster erbjuder Spotlight Group SME-bolag tillgång till publikt tillväxtkapital. Genom sina dotterbolag kan Spotlight Group ses som en one-stop-shop vilket både underlättar för kund och skapar synergier. Historiskt har bolaget växt med 16,6 procent per år under perioden 2015-2020. Det påvisar styrkan i erbjudandet. År 2020 var den redovisade rörelsemarginalen 12,2 procent. Denna bör samtidigt kunna öka över tid.

Både intäkter och lönsamhet över förväntan

Under det andra kvartalet 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning på 54,8 miljoner kronor. Det motsvarar en stark tillväxt om hela 57,7 procent och var tydligt över vår förväntan på 42,2 miljoner kronor. Samtidigt som handelsaktiviteten är fortsatt hög agerade Sedermera draglok. Sedermera var också den främst bidragande faktorn till avvikelsen i utfallet mot vår prognos. Rörelseresultatet landade på 9,2 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 18,2 procent. Med högre intäkter än väntat var också rörelseresultat i absoluta tal bättre än vår prognos. Marginalen var dock något sämre på grund av allmänna administrationskostnader som steg kraftigt – möjligen med vissa engångsposter hänförliga till pågående tillväxtinitiativ (vilket vi också räknar med).

Reviderade prognoser och höjt motiverat värde

Gainbridge Capital kommer enligt bolaget med hög sannolikhet sjösätta sin fondverksamhet under hösten 2021. Vi räknar initialt med förvaltat kapital om 150 miljoner kronor. Det förvaltade kapitalet ökar över tid viket vilket medför bra intäkts- och lönsamhetsbidrag. Det har också meddelats om förvärvet av Kalqyl. Denna analysverksamhet medför enligt oss goda möjligheter till korsförsäljning. Vi skulle bli förvånade om analys inte kommer upp i intäkter kring fem miljoner kronor under 2022 (ej räknat med elimineringar).

Med ytterligare ett starkt kvartal i ryggen och med inkluderandet av de två nya verksamheterna höjs våra intäkts- och lönsamhetsprognoser. I vår DCF-modell beräknas nu ett motiverat värde per aktie om 67,8 kronor (59,1) för de kommande 6-12 månaderna. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT om 10,9x EBIT-prognosen för 2021. Multipeln bedöms som motiverad i förhållande till peers givet antagen tillväxt och lönsamhetsförbättring över tid.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, kv2 2021: Rekordkvartal och åter höjda prognoser