Main menu button

Analys Spotlight Group kv2 2023: Bättre omsättning men resultat under vår förväntan

14 aug 2023

I dag offentliggjorde Spotlight Group sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser som lades den 10 maj 2023.

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 42,8 miljoner kronor motsvarande en årlig tillväxt på cirka 16 procent. Vår prognos låg på 40,7 miljoner kronor och utfallet var således över vår förväntan. Högre totala provisionsintäkter än förväntat förklarar avvikelsen.
  • Summa rörelseintäkter uppgick till 39,0 miljoner kronor motsvarande en tillväxt om 22 procent. Vår prognos låg på 36,7 miljoner kronor och utfallet var således över vår förväntan.
  • Redovisat rörelseresultat uppgick till minus 3,1 miljoner kronor. Vår prognos för redovisat rörelseresultat var minus 0,5 miljoner kronor. Högre Allmänna administrationskostnader än väntat förklarar differensen.
  • Utfallet för periodens resultat var minus 2,6 miljoner kronor, jämfört med vår prognos på minus 0,5 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till -0,43 kronor. Vår prognos var -0,08 kronor.

På årsbasis har antalet noterade företag på Spotlight Stock Market netto minskat med 9 bolag, från 170 till 161. Detta visar sig även i affärssegmentets provisionsintäkter, vilket i huvudsak förklaras av fortsatt tapp i handelsvolym. Under kv2 2022 uppgick handelsvolymen till cirka 2,57 miljoner kronor. I kv2 2023 landade handelsvolymen på 1,67 miljoner kronor. För halvåret uppgick handelsvolymen till 3,98 miljoner kronor, en stor nedgång från H2 2022 då siffran var 9,43 miljoner kronor.

Sedermera, Placing Corporate Finance och FinReg Solutions genomförde 7 kapitaliseringar, vilket kan jämföras mot 9 kapitaliseringar samma kvartal föregående år. Under första halvåret uppgår antalet genomförda kapitaliseringar till 13 st, jämfört med 14 st under motsvarande period 2022.

Totala rörelsekostnader backade på årsbasis med cirka 9,8 procent. De beslut som fattades avseende kostnadsbesparingar visar sig således effektiva.

Ledningen uppmanar till tålamod i väntan på bättre marknadsklimat och förväntar sig en kylig marknad avseende noteringar och handelsvolym ut 2023. Främst kv3 förväntas bli tufft för bolaget. Ytterligare effektiviserings-, och kostnadsbesparande åtgärder är således att förvänta.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Spotlight Group inom kort.

Läs vår senaste rapportuppföljning här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group kv2 2023: Bättre omsättning men resultat under vår förväntan