Main menu button

Analys Spotlight Group, kv2 2023: Ljusglimt trots trög marknad

16 aug 2023

Spotlight Group (”Spotlight” eller ”Bolaget”) redovisade en nettoomsättning över förväntan men lönsamhet något under vår prognos. Det trots att rörelsekostnaderna backade med 10 procent på årsbasis. Således är förutsättningar på plats för lönsamheten att komma tillbaka med ökad aktivitet. Vi beräknar ett motiverat värde per aktie till 27,7 kronor (30,6).

Bättre än förväntad omsättning, på trots av en trög marknad

Efter en ökning av nettoomsättningen på 16 procent till 42,8 MSEK översteg Spotlight Group vår intäktsförväntning till kvartalet. Antal bolag noterade på Spotlight Stock Market uppgick vid utgången av kv2 till 161, en minskning med nio bolag på årsbasis. Trots det ökade verksamhetsgrenens provisionsintäkter med 2,6 procent till 17,9 MSEK, cirka 1 MSEK under vår prognos. Gruppens Corporate Finance-verksamheter, inkl. Sedermera, genomförde sju kapitaliseringar och den genomsnittliga intäkten per kapitalisering ökade med höga 60 procent till 2,1 MSEK. Sedermeras provisionsintäkter ökade med 24,6 procent till 14,4 MSEK, procentuellt signifikant högre än vår prognos om 11,3 MSEK.

Redovisade rörelseresultat hamnade på minus 3,1 MSEK. Vår prognos var minus 0,5 MSEK. Det är främst högre allmänna administrationskostnader som förklarar avvikelsen mot vår prognos. På årsbasis förbättrades dock redovisat rörelseresultat med 78 procent (från minus 14,1 MSEK). Det beror på fallande rörelsekostnader som minskat från drygt 46 MSEK i kv2 2022 till cirka 41 MSEK i kv2 2023. Det finns fortfarande effektiviseringsåtgärden att realisera enligt Bolaget. Detta innebär att när aktiviteten väl börjar tillta finns förutsättningarna för lönsamhet att snabbt återvända. Under kvartalet har Bolaget även meddelat beslut om att övergå till Nasdaqs handelssystem, INET Nordic. Övergången förväntas vara genomförd under kv4 2023.

Låga förväntningar för andra halvan av 2023

Enligt Bolagets ledning måste förväntningarna för de kommande två kvartalen hållas på en låg nivå. Vi bedömer att aktiviteten, främst inom noteringar, fortsatt kommer vara låg året ut. Vi tror dock att Bolagets övergång till INET Nordic kommer gynna handelsvolymen över tid då allt fler investerare får tillgång till att handla aktier i Spotlight-noterade bolag. Potentiellt kan övergången även leda till ett lägre antal bolag som väljer att byta lista samt ett större inflöde av bolag som listar sig på Spotlight Stock Market.

Vi har tagit ned våra förväntningar för 2023 och räknar nu med en nettoomsättning på 165 MSEK (167), motsvarande en tillväxt på 5,5 procent. Corporate Finance-verksamheterna är framstående intäktsdrivare. Över prognosperioden, 2023–2027 räknar vi med en genomsnittlig tillväxt per år om 8,5 procent. 2023 räknar vi med ett redovisat rörelseresultat på minus 8,6 MSEK (-1,5). Fram till 2027 räknar vi med att redovisad rörelsemarginal stiger till 11,9 procent.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde per aktie om 27,7 kronor (30,6). Vår värdering motsvarar P/E 2025 på 21,4x. Hela referensgruppen handlas i median till ett P/E NTM om 16,4x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, kv2 2023: Ljusglimt trots trög marknad