Main menu button

Analys Spotlight Group, kv3 2021: Stigande provisionsintäkter skapar skalbarhet

8 nov 2021

Läs hela analysuppdateringen här:

Uppdatering Spotlight Group kv3 2021, 8 nov 2021


Spotlight Group fortsätter att leverera både intäkter och lönsamhet över våra prognoser. Bolaget har sett en stark start på fjärde kvartalet och förväntar sig intäkter och resultat i linje med det tredje kvartalet. Vi har reviderat upp våra prognoser och tar upp det motiverade värdet till 76,6 kronor per aktie (67,8 kronor) för de kommande 6-12 månaderna.

Historik påvisar styrkan i det sammantagna erbjudandet

Via verksamhetsgrenen Spotlight Stock Market tillhandahåller Spotlight Group (bolaget) en handelsplattform anpassad för tillväxtbolag. Spotlight Stock Market är således en utmanare till Nasdaq First North Growth Market. Till skillnad från andra marknadsplatser erbjuder bolaget via fristående och tydligt separerade verksamhetsgrenar kompletterande och börsnära tjänster, så som finansiell rådgivning och emissionstjänster, compliance-verktyg, juridisk rådgivning, kommunikationsrådgivning och aktieanalys. Gruppen tillhandahåller därmed ett nästan heltäckande erbjudande för företag att växa i en publik miljö. Detta kan medföra försäljnings- och utvecklingssynergier samtidigt som kundnyttan kan öka genom effektiva processer. Nyligen adderades även kapitalförvaltning som ytterligare en verksamhetsgren, vilket är klart intressant.

Historiskt har Spotlight Group växt med 16,6 procent per år under perioden 2015-2020. Det påvisar styrkan i erbjudandet. År 2020 blev den redovisade rörelsemarginalen 12,2 procent. Denna marginal bör samtidigt kunna öka över tid.

Både intäkter och lönsamhet över förväntan

Under det tredje kvartalet 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning på 49,1 miljoner kronor. Det motsvarar en stark tillväxt om 37,2 procent. Vår prognos låg på 46,7 miljoner kronor. Sedermera, som genererade provisionsintäkter på 17,4 miljoner kronor, växte med 39,3 procent (i jämförelsekvartalet, kv3 2020, var Nordic Issuing och Shark Communication en del av Sedermera). Vad som är riktigt intressant är att den genomsnittliga provisionsintäkten per genomförd transaktion blev 2,9 miljoner kronor och ökade då med 179 procent. Rörelseresultatet landade på 7,6 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 62,7 procent. Vår prognos låg på 6,6 miljoner kronor. Vinst efter skatt landade på 5,8 kronor motsvarande en tillväxt om 69,1 procent. Att lönsamheten växer snabbare än intäkterna kan till delar förklaras av skalbarhet i verksamheterna.

Starkt avslut på året och höjt motiverat värde per aktie

I rapporten framgår att bolaget ser en fortsatt hög efterfråga på sina tjänster och räknar med ett resultat under fjärde kvartalet i linje med det gångna tredje kvartalet. Med ytterligare ett starkt kvartal i ryggen och guidning för det fjärde kvartalet har vi justerat upp våra prognoser för helåret 2021 och efterföljande prognosperiod. Samtidigt skall noteras att handelsvolymen på Spotlight Stock Market har börjat plana ut strax över nio miljarder kronor per kvartal. Det signalerar att marknadsplatsens tillväxtbidrag i större utsträckning blir knutet till antalet nya företag som listas. Positivt är dock att bolaget verkar ha fått kontroll på antalet avnoteringar. Under det gångna kvartalet avnoterades två bolag. Det är väl under genomsnittet på sju bolag per kvartal från tredje kvartalet 2020 till andra kvartalet 2021.

I vår DCF-modell beräknas nu ett motiverat värde om 76,6 kronor per aktie (67,8) för de kommande 6-12 månaderna. Vår värdering motsvarar en P/E-tal på 16,9x prognosen för 2022.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, kv3 2021: Stigande provisionsintäkter skapar skalbarhet