Main menu button

Analys Spotlight Group, preview kv3 2023: Avyttring av dotterbolag och godkänt byte av handelssystem

8 nov 2023

Läs vår senaste analysuppdatering på Spotlight Group här: Analysuppdatering Spotlight Group, kv2 2023


Under det tredje kvartalet 2023 har Spotlight Group (”Spotlight” eller ”Bolaget”) fått godkänt bytet till Nasdaqs handelssystem för Spotlight Stock Market. Första dag för handel i det nya systemet förväntas ske under kv1 2024. Vidare har Bolaget avyttrat danska dotterbolaget SeaHouse Capital A/S där ägandet tidigare uppgick till 70 procent. Inför kv3 rapporten förväntar vi oss låg omsättningstillväxt, men förbättringar i rörelseresultatet.

Under kv2 meddelade Bolaget att Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq om att byta till handelssystem INET Nordic. Syftet med bytet är främst att möjliggöra för fler mäklarhus (och således investerare) att även handla med aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Bytet var villkorat av Finansinspektionens godkännande, vilket bekräftades den 4 september 2023. Som vi nämnde i vår analysuppdatering från den 16 augusti tror vi att övergången till INET Nordic kommer gynna handelsvolymen över tid då allt fler investerare får tillgång till att handla aktier i Spotlight-noterade bolag. Potentiellt kan övergången även leda till ett lägre antal bolag som väljer att byta lista samt ett större inflöde av bolag som listar sig på Spotlight Stock Market.

Vidare, avyttringen av ägarandelen i SeaHouse Capital A/S förväntas inte, enligt Bolaget, påverka den finansiella ställningen i högre grad. SeaHouse Capital hade i 2022 en nettoförlust cirka -1,6 MSEK.  

I vår senaste analysuppdatering sänkte vi vårt motiverade värde till 27,7 kronor per aktie (30,6). Sänkningen av riktkursen var till följd av sänkta förväntningar för 2023 Det motiverade värdet varierar från 26,0 kronor i ett Bear-scenario till 34,5 kronor per aktie i Bull-scenariot. Inför kv3-rapporten som publiceras den 13 november så behåller vi vår riktkursen om 27,7 kronor per aktie.

Inför kv3-rapporten förväntar vi oss en låg tillväxt i nettoomsättning om cirka 1,9 procent jämfört med kv3 2022. Vi förväntar oss att Bolaget lyckats vända rörelseresultatet från drygt minus 0,7 MSEK till omkring plus 1,9 MSEK. Således förväntar vi oss att effekterna av pågående effektivisering som började synas i första halvan av 2023 har fortsätt även in i kv3.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bland annat information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Spotlight Group, preview kv3 2023: Avyttring av dotterbolag och godkänt byte av handelssystem