Main menu button

Analys Svenska Aerogel, kv1 2024: Effektivisering för lägre kostnader

8 maj 2024

Svenska Aerogel Holding AB:s försäljning under kv1 2024 var lägre än våra prognoser. Trots lägre än förväntad omsättning är det positivt att Bolaget under kv1 påbörjat en större effektivisering som ska ge besparingar på kostnadssidan. Samtidigt har framsteg uppvisats avseende milstolpar i kundsamarbeten.

Låg omsättning under kv1 2024, men effektivisering ska lyfta marginalerna

Under kv1 2024 omsatte Svenska Aerogel för drygt 0,5 MSEK. Våra prognoser för omsättningen låg på 1,5 MSEK, vilket gör utfallet signifikant lägre än våra estimat. Till följd av den låga omsättningen hamnade både EBITDA och EBIT en bra bit under våra prognoser. Bolaget rapporterade en EBITDA om minus 8,9 MSEK, där vår prognos låg på minus 7,0 MSEK. EBIT blev minus 10,8 MSEK jämfört med vår prognos om minus 9,0 MSEK. Trenden från kv4 2023 med omsättning och lönsamhet i linje med våra prognoser fortsatte således inte in i kv1 2024. Bolaget har relativt nyligen påbörjat implementeringen av ett effektivitetsprogram som förväntas ge besparingar om drygt 10 MSEK den kommande 12-månadersperioden. Programmet påverkar hela kostnadsbasen, inkluderat kostnad för sålda varor. En ökning av marginaler kan därför förväntas framöver, dock främst från och medkv3 2024.  Hittills under 2024 har Bolaget mottagit en ramorder på 3 ton Quartzene®. Ramordern kommer från den franska distributören Novcoat, och avser ett leveranskontrakt för 2024 som planeras att delas upp i fyra omgångar. Totalt uppges värdet på ordern vara 96,8 kEUR, motsvarande cirka 1,1 MSEK. Bolaget har även mottagit två större pilotorder, där den ena kunden är från en global leverantör inom industrin för elfordonsbatterier. Denna kund förväntas lansera sin produkt som innehåller Quartzene® under kv2 2024. Den andre pilotordern är från en ny kund inom processindustrin som ska använda Quartzene® i termisk isolering. Totalt uppgår beställningarna till drygt 700 kg Quartzene®.  Finansiellt har Bolaget under kv1 2024 tillförts cirka 51 MSEK brutto genom en större företrädesemission. Delar av emissionslikviden gick till att i förtid återbetala ett konvertibelt lån om 10 MSEK. Återbetalningen av konvertibellånet medför lägre räntekostnader för Bolaget jämfört med om lånet skulle ha löpt ut per förfallodatum. Per 31 mars 2024 uppgick bolagets kassa till ca 27 MSEK.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Svenska Aerogel, kv1 2024: Effektivisering för lägre kostnader