Main menu button

Analys Svenska Aerogel, Kv2 2023: Lägre än förväntat omsättning men fortsatt positiv utveckling med nyckelkunder

30 aug 2023

Idag publicerade Svenska Aerogel sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser jämfört med våra prognoser.

  • Svenska Aerogel visade under andra kvartalet 2023 att man på kort sikt stagnerat något jämfört med omsättningsutvecklingen under perioden kv3 2022 t.om kv1 2023. Bolaget ser dock en positiv utveckling med flera nyckelkunder, vilket troligen kommer att visa sig i siffrorna vid ett senare tillfälle. Utöver detta beslutade bolaget igår kväll (29 augusti 2023) att genomföra en riktad konvertibelemission till befintlig huvudägare Gästrike Nord Invest AB. Syftet med konvertibelemissionen är främst att refinansiera det konvertibellån som bolaget upptog i februari 2023 med förfallodatum den 31 augusti.
  • Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2023 för Svenska Aerogel uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt jämfört med kv2 2022 om minus 13 procent. Vår prognos om 2,8 miljoner kronor i nettoomsättning var således avsevärt högre än utfallet.
  • EBITDA-resultatet uppgick till minus 3,5 miljoner kronor. Vår EBITDA-prognos låg på minus 9,1 miljoner kronor. Differansen är främst hänförlitlig till högra än förväntade försäljnings-, och administrationskostnader.
  • Nettoresultatet för kv2 2023 hamnade på minus 12,2 miljoner kronor, vilket understeg vår prognos om minus 9,1 miljoner kronor.

Vi avser att publicera en fullständig analysuppdatering av Svenska Aerogels kv2 2023-rapport inom kort.

Läs initieringsanalysen av Svenska Aerogel här


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Svenska Aerogel, Kv2 2023: Lägre än förväntat omsättning men fortsatt positiv utveckling med nyckelkunder