Main menu button

Analys Svenska Aerogel, kv2 2023: Svag försäljning, men flertal projekt i pipeline

5 sep 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Svenska Aerogel Holding ABs (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) försäljning har inte fortsatt samma positiva utveckling under kv2 2023 som under kv1. Bolaget menar dock att affären utvecklas positivt avseende både nyckelkunder och marknadsmässigt. Till följd av nedjusterade försäljningsprognoser för 2023 – 2025 sänker Carlsquare Equity Research motiverat värde till 0,27 (0,43) kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna.

Till trots en hög aktivitet var försäljningsutvecklingen negativ

Svenska Aerogel har under kv2 2023 uppvisat stor aktivitet avseende affärsutvecklingen. Främst vad gäller utvecklingsprojektet med den världsledande producenten inom processindustrin där nu två av tre delprojekt är slutförda. Två nyckelkunder inom kund-segmenten Processindustri och Transport har under kvartalets gång gjort sig färdiga med interna produkttester och avser gå vidare med Quartzene som lösning i deras produkter. Nyckelkunden inom Processindustrin förväntas även börja sälja sin produkt som innehåller Quartzene till sina kunder i snar framtid. Inom Bygg & Fastighetssegmentet har en större kund investerat i ny utrustning anpassat för att dosera in Quartzene i sin produkt. Bolaget ser även en växande potential inom Transport-segmentet. Trots en hög aktivitet minskade omsättningstillväxten under kv2 2023 jämfört med de tre föregående kvartalen och Bolaget väntar fortfarande på genombrottsordern som ska skapa ketchupeffekten. Vi ser därför en större risk att betydande tillväxt kan dröja och modellerar därför med en mer lägre tillväxt under åren 2023–2025 än tidigare.

Bolaget har refinansierat det befintliga konvertibellånet om 20 MSEK från februari 2023 till huvudägaren Gästrike Nord Invest AB. Refinansieringen genomfördes genom ett nytt konvertibellån om 10 MSEK. Bolaget fick även in drygt 27 MSEK före emissionskostnader till följd av inlösen av teckningsoptioner av serie TO6.  Per utgången av kv2 uppgick kassan till 37 MSEK. Bolaget kommer dock i vårt scenario behöva ta in ytterligare kapital för att säkerställa drift samt för att finansiera investeringar i produktionskapacitet.

Motiverat värde i ett basscenario

Vi har justerat ned de kortsiktiga förväntningarna för antalet sålda ton Quartzene per år. I vårt justerade scenario räknar vi med en försäljning av omkring 240 ton (280) Quartzene under 2028. Det är något under break-even nivån om 250 ton givet företagets produktionsstruktur. Vi modellerar således med ett positivt resultat först i 2029. I slutet av prognosperioden (2023–2032) räknar vi med en försäljning om drygt 1000 ton Quartzene. Det ger en total omsättning om cirka 474 miljoner kronor till en bruttomarginal om cirka 60 procent och en EBIT-marginal om cirka 23 procent. Omsättningen inkluderar försäljning av tjänster och övriga produkter.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 0,27 (0,43) kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en implicit EV/Sales-multipel 2027 på 2,4x. Referensgruppen, bestående av företag inom Aerogel och kemikalier handlas i dag till en EV/Sales-multipel 2024 om 1,6x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Svenska Aerogel, kv2 2023: Svag försäljning, men flertal projekt i pipeline