Main menu button

Analys Svenska Aerogel, kv3 2023: Fin orderingång och nytt leverantörsavtal

6 dec 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Svenska Aerogel Holding AB:s (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) försäljning under kv3 2023 var liksom för kv2, lägre än våra prognoser. Positivt är att Bolaget under kv4 har mottagit två order om totalt cirka 3,2 ton Quartzene™ vilket ger goda utsikter för återstående del av 2023 men även långsiktigt. Carlsquare Equity Research höjer motiverat värde till 0,40 (0,27) SEK per aktie för de kommande 6–12 månaderna.

Två stora ordrar och nytt leverantörsavtal ger positiva utsikter framöver

Under kv3 2023 fortsatte omsättningen att vara låg, liksom under kv2 2023. Givet dagensmakroekonomiska klimat är inte detta överraskande. Svenska Aerogel befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas och investeringarna inom Bolagets kundsegment är lägre än normalt. Positivt är att Bolaget mottagit två större order de senaste två veckorna om totalt cirka 3,2 ton Quartzene. Den första ordern om cirka ett ton kom från Italien via distributören Krahn. Slutkunden är verksam inom segmentet Bygg&Fastighet. Enligt Bolaget har slutkunden för avsikt att lägga ytterligare order under första halvåret 2024, då av betydligt större storlek än ett ton. Den andra ordern om cirka 2,2 ton meddelades marknaden den 23 november. Den kommer från en ospecificerad återkommande europeisk kund, som har beställt 44% mer Quartzene under 2023 än 2022. Så sent som den 29 november meddelade Bolaget att man blir leverantör av aerogelmaterial till tandkräm mot ilningar. Tändkrämen kommersialiseras av det britiska bolaget Matrix som även kommer investera i Svenska Aerogels fabrik. Marknaden för tandkräm mot ilningar förväntas i 2025 ha en storlek om cirka 3,9 miljarder USD. I övrigt skriver Bolaget i kv3-rapporten att den nya nyckelkunden inom processindustrin har introducerat sin produkt med Quartzene till ett urval av sina egna kunder och att lansering av produkten är planerad till kv1 2024.

Per 30 september 2023 uppgick bolagets kassa till ca 15,5 MSEK. Bolaget kommer i vårt scenario att behöva ta in ytterligare kapital för att säkerställa drift samt för att finansiera investeringar i produktionskapacitet.

Motiverat värde i ett basscenario

Vi har justerat upp förväntningarna för försäljningen av Quartzene under kv4 2023, givet de två ordrar som inkom nyligen, samt till följd av avtalet med Matrix. I vårt justerade scenario räknar vi med en försäljning av omkring 235 ton Quartzene 2028. Det är något under break-even nivån om 250 ton givet företagets produktionsstruktur. Vi modellerar med ett positivt resultat 2029, om än marginellt. I slutet av prognosperioden (2023–2032) räknar vi med en försäljning om drygt 1000 ton Quartzene. Det ger en total omsättning om cirka 332 MSEK till en bruttomarginal om cirka 51,0 procent och en EBIT-marginal om cirka 42,0 procent. Omsättningen inkluderar försäljning av tjänster och övriga produkter.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 0,40 (0,27) SEK per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en implicit EV/Sales-multipel 2027 på 5,5x. Referensgruppen, bestående av företag inom Aerogel och kemikalier, handlas i dag till en EV/Sales-multipel 2024 om 1,6x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Svenska Aerogel, kv3 2023: Fin orderingång och nytt leverantörsavtal