Main menu button

Analys Viva Wine Group: Skalfördelar när störst blir större

21 dec 2023

Läs hela initieringsanalysen på länk nedan:


Läs Investment highlights på länk nedan (eng):


Viva Wine Group är en ledande leverantör av vin till monopolen i Norden. Med påvisad förmåga att utveckla produkter i linje med efterfrågan kan störst bli större. Vivas e-handelsverksamhet kan åter få vind i seglen och lyfta gruppens tillväxt. Med tillväxt kan stordriftsfördelar realiseras och lönsamheten öka. Vi initierar bevakning av Viva Wine Group med ett motiverat värde per aktie om 46,3 kronor för de kommande 6–12 månaderna.

Två affärsmodeller för olika typer av marknader

Entreprenörsdrivna och ägarledda Viva Wine Group (Viva, bolaget, koncernen eller gruppen) grundades 2009. Med produktutveckling driven av efterfrågan har Norden-segmentet växt organiskt och genom förvärv till den ledande vinleverantören till monopolen i Sverige, Finland och Norge med en aggregerad marknadsandel om ca. 21%. E-handelsverksamheten under Viva eCom stärker gruppens långsiktiga tillväxtutsikter. Satsningen inom e-handel initierades i 2019 genom förvärvet av Wine in Black och intensifierades i 2021 med förvärvet av Vicampo. Viva eCom:s huvudmarknaden är Tyskland. En expansion har inletts till närliggande länder som alla saknar en dominant aktör.

Produktutveckling styrd av kundpreferenser och medvind för e-handeln

Produktportföljen är bred med stor andel i klimatsmarta förpackningar och försäljningsspridningen är bra. Rullande 12 månader, per utgången av kv3 2023, har gruppen redovisat en organisk tillväxt på 1,9% i tuffa marknadsförhållanden. Det till en justerad EBITA-marginal på 8,2%. Segmentet Norden kan fortsätta att växa med partnervarumärken och egna varumärken i en takt över marknaden pådrivet av påvisad proaktiv produktutveckling. Intensifierade hållbarhetskrav från monopolen väntas underlätta Norden-segmentets tillväxt ytterligare. Vidare räknar vi med att Viva eCom:s negativa utveckling närmar sig ett slut. Det mot bakgrund av signaler i marknaden som visar på att handeln online med mat och dryck har vänt upp.

Tillväxt och marginalexpansion motiverar uppsida i aktien

I 2023 räknar vi med en nettoomsättning på 3 971 MSEK. Det motsvarar en organisk tillväxt runt 2% som hålls tillbaka av Viva eCom. Med förbättrade utsikter för e-handeln räknar vi med att den organiska tillväxten stiger till 4,3% i 2024. Justerad EBITA-marginal väntas öka från 7,9% i 2023 till 8,6% under 2024. En stärkt SEK och NOK kan bidra till marginallyftet i det kortare perspektivet. Under de nästkommande tre åren, 2024–2026, bedöms den årliga tillväxttakten i genomsnitt kunna uppgå till 4,6%. Med stordriftsfördelar och en större andel intäkter från egna varumärken ökar justerad EBITA-marginal i vårt scenario till 10,8% i 2026.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde till 46,3 kronor per aktie för de kommande 6–12 månaderna. Det motsvarar en EV/Sales 2024P om 1,1x samt EV/EBIT 2024 och 2025 på 18,6x, respektive 13,9x. Hela referensgruppen handlas till en EV/Sales 2024 om 0,7x och EV/EBIT 2024 på 11,6x. Premien motiveras av förväntad marginalexpansion.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Christopher Solbakke och Jia Moberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Viva Wine Group: Skalfördelar när störst blir större