Main menu button

Analys Zazz Energy, Kv2 2023: Intensivt kvartal i väntan på återstart av Amfilochia

23 aug 2023

Idag publicerade Zazz Energy sin delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Nedan följer en sammanfattning av våra första intryck av rapportens utfall och resultaträkningens avvikelser från våra uppskattningar.

  • Bolaget meddelade den 8 maj 2023 att en principöverenskommelse nåtts med samarbetspartnern NAIS om en återstart av anläggningen i Amfilochia. Principöverenskommelsen siktade initialt på en återstart som senast den 30 juni 2023. Detta har nu förskjutits till den 15 september 2023.
  • Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2023 för Zazz Energy S.A. uppgick till 0 miljoner kronor. Vår uppskattning var 0 miljoner kronor till följd av produktionsstoppet som meddelades av bolaget i oktober 2022. Zazz Energy kompenserades med cirka 2,2för förlorade intäkter under kv2 2023, varför den totala omsättningen uppgick till cirka 2,2 miljoner kronor.
  • EBITDA-resultatet uppgick till minus 1,7 miljoner kronor. Vi hade räknat med ett EBITDA-resultat på minus 3,1 miljoner kronor. Differansen i vår prognos jämfört med utfallet är hänförlitligt till kompensationen. Övriga externa kostnader uppgick under kv2 2023 till cirka minus 3,2 miljoner kronor, något högre än vår prognos på omkring 2,4 miljoner kronor.
  • EBT-resultatet för kv2 2023 uppgick till minus -3,0 miljoner kronor, vilket är högre än vår prognos om minus 5,9 miljoner kronor.

Vi avser att komma med en analysuppdatering för Zazz Energy inom kort.

Läs den senaste analysuppdateringen här (SE).

Läs vår senaste kommentar och motiverade värde per aktie här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zazz Energy, Kv2 2023: Intensivt kvartal i väntan på återstart av Amfilochia