Main menu button

Analys Zazz Energy kv2 2023: Intensivt kvartal, snarlig återstart förväntas

25 aug 2023
Läs hela analysuppdateringen här:

Intensivt kvartal, snarlig återstart förväntas

Kv2 2023 var ett intensivt kvartal för Zazz Energy (”Bolaget”). Tidigt i maj meddelades att en principöverenskommelse nåtts om återstart av anläggningen i Amfilochia. Återstarten dröjde och målbilden är nu senast den 15 september. Den finansiella situationen är utmanande och nytt kapital kommer behövas. Vi justerar ned motiverat värdet per aktie till 0,30 kronor (0,48).

Fortsatt produktionsstopp men återstart (troligen) i närtid

Per 24 augusti 2023 är det fortsatt produktionsstopp vid bolagets anläggning i grekiska Amfilochia, vilket varit fallet sedan hösten 2022. Produktionsstoppet skedde som följd av utebliven leverans av bioolja från partnern NAIS. Zazz Energy har tidigare kompenserats för uteblivna inkomster, med undantag av under kv1 2023. Under kv2 2023 kompenserades Bolaget igen med cirka 2,2 MSEK. Bolaget kommunicerade i början av maj att målbilden var återstart som senast den 30 juni 2023. Detta har dock försenats och anläggningen förväntas nu återstartas som senast den 15 september. Vid återstart av anläggningen erhåller Zazz Energy åter upp mot 15 – 25 MSEK i årliga intäkter från försäljning av grön elektricitet.

Bolaget tog in drygt 19 MSEK netto efter en företrädesemission i våras. Utöver det togs ytterligare 7 MSEK in genom en konvertibelemission i somras. Samtliga konvertibler har konverterats till aktier och räntekostnader blev minimala. Till trots ett inflöde av emissionskapital hade Bolaget enbart cirka 2,6 MSEK i likvida medel vid utgången av kv2 2023. Zazz energy kommer således behöva resa mer kapital inom kort både för att säkerställa fortsatt drift och för att möjliggöra investeringar i potentiella nya projekt.

De två projekt som initierades under november 2022 avseende totalt 2MW (Patras 1 och 2). Dessa har per den 11 augusti 2023 erhållit skriftlig godkännande för miljötillstånd som krävdes för att söka finansiering. För detta fokuserar Bolaget nu på externa finansiärer. Per skrivande stund är det oklart när Patras 1 och 2 kan förväntas driftsättas, men vi modellerar med intäkter från en av dessa anläggningar fr.o.m. kv2 2024.

Utspädningsrisk sänker motiverat värde per aktie

I vår kommentar den 30 juni 2023 tog vi höjd för att återstarten av Amfilochia skulle dröja ytterligare. Beskedet från Bolaget var då att 15 augusti var målbild för återstart. Vårt tidigare motiverade värde om 0,48 kronor per aktie byggde på antagandet om noll intäkter under kv3. Med återstart den 15 september får vi således rätt i vårt antagande, och intäkterna kommer först börja rulla in någon gång under kv4. I vårt scenario har vi således beräknat intäkter fr.o.m. november 2023. Vi anser dock att det fortfarande finns risk att återstarten förskjuts ytterligare. Positivt är att grekiska staten höjt elpriset från €184 till €230 t.o.m. 30 mars 2024. Detta betyder således något högre intäkter för Bolaget under en period givet att återstarten går enligt plan.

Vi beräknar ett motiverat värde på 0,30 (0,48) kronor per aktie. Vår värdering motsvarar EV/Sales 2023 på 26,9x och 4,9x 2024. Referensgruppen median för EV/Sales 2023 är 6,1x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zazz Energy kv2 2023: Intensivt kvartal, snarlig återstart förväntas