Main menu button

Analys Zazz Energy: Ytterligare förseningar, nyemission i korten

6 okt 2023

Zazz Energy meddelade idag, den 6 oktober 2023, att återstarten av Amfilochia-anläggningen försenas ytterligare till omkring den 20 november 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 15 oktober 2023. Detta är den senaste förseningen i raden av förseningar det senaste halvåret. Den 8 maj meddelade bolaget att återstart skulle ske den 30 juni. Detta flyttades senare fram till den 15 augusti. Kort tid därefter kom nytt besked om återstart den 15 september, som igen flyttades till den 15 oktober. Senaste beskedet är nu alltså återstart som senast den 20 november.

Bakgrunden för den senaste förseningen är enligt bolaget stormen Daniel som förorsakat skada hos en leverantör. 

Till följd av förseningen sänker Carlsquare Equity Research motiverat värde per aktie till 0,11 kronor per aktie, ned från tidigare 0,30 kronor per aktie. Vårt förra motiverade värde på antagandet om att Amfilochia-anläggningen började generera intäkter f.om. november 2023. Vi anser risken för ytterligare förseningar av återstarten som stor. I vårt uppdaterade scenario utgår vi därför från antaganden om 0 kronor i omsättning under 2023. Vi tar riskjusterar även för ytterligare förseningar och räknar med 0 kronor i omsättning under kv1 2024. Som vi nämnde i vår analysuppdatering från den 25 augusti behöver även bolaget ta in kapital i närtid, vilket vill ge stor utspädning om en nyemission genomförs omkring nuvarande aktiekurs. I vårt scenario har vi räknat med en nyemission om minst 24,6 MSEK under kommande halvår.

Vi återupprepar att risken kring Zazz Energy i nuläget är mycket hög.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Zazz Energy: Ytterligare förseningar, nyemission i korten