Main menu button

Analys Zinzino: Expansion till stor marknad

22 sep 2023

Zinzino utökar sin marknadsexponering genom att expandera verksamheten till Mexiko. Vi bedömer att detta är en intressant satsning som ger exponering mot värdens åttonde största marknad för direktförsäljning. Inom direktförsäljning för produktkategorin Friskvårdsprodukter (inklusive kosttillskott) är Mexiko cirka 43% större än den tyska marknaden. Med andra ord finns goda förutsättningar för Mexiko att bli en viktig marknad för bolaget över tid.

Mexiko har en befolkningsmängd om cirka 127 miljoner och BNP per capita uppgick 2022 till cirka 11 100 USD. I dag är Europa är Zinzinos största delmarknad. Som en referenspunkt har Tyskland cirka 83 miljoner invånare och en BNP per capita om cirka 48 400 USD.

I termer av det totala försäljningsvärdet från direktförsäljning var Tyskland under 2022 den tredje största marknaden på global basis. Samma år hamnade Mexiko på åttondeplats men en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 0,8% under de tre senaste åren.

Zinzino erbjuder kosttillskott, som faller under produktkategorin Friskvårdsprodukter, samt produkter inom kategorin Kosmetika och egenvård. På global basis utgör dessa två produktkategorier cirka 53% av försäljningsvärdet från direktförsäljning. Motsvarande siffra för Nord- och Sydamerika är cirka 63% och 33% för Europa.

Fokuserar vi på enskilda länder utgörs cirka 60% av försäljningsvärdet från direktförsäljning friskvårdsprodukter. I Mexiko är motsvarande siffra 35% och i Tyskland cirka 8%. I absoluta tal uppskattar vi därför att den mexikanska marknaden för friskvårdsprodukter, inkluderat kosttillskott, är cirka 43% större än den tyska marknaden.

Det är som extern part utmanande att i detta skede göra en uppskattning om den nya marknadens initiala intäktsbidrag. Mot bakgrund av marknadens storlek för direktförsäljning och produktkategorin Friskvårdsprodukter bedöms dock förutsättningarna vara goda för Mexiko och Latinamerika att över tid bli en viktig marknad för Zinzino.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zinzino: Expansion till stor marknad