Main menu button

Analys Zinzino, kv1 2024: Starka tillväxtutsikter bekräftas

23 maj 2024

Läs hela analysuppdateringen på länk nedan:


Zinzino fortsätter att växa i rask takt och har flera pågående initiativ som kan upprätthålla en fortsatt hög tillväxt över de kommande åren. Vi har justerat upp våra prognoser för både intäkter och lönsamhet. 

Flera initiativ för fortsatt tillväxt

Zinzino fortsätter växa i rask takt. I kv1 2024 redovisades totala intäkter om 455 MSEK, motsvarande en tillväxt på 15%. Centraleuropa tillsammans med Syd- och Västeuropa driver tillväxten. Noterbart är också den positiva utvecklingen i Nordamerika under de två senaste kvartalen. Tillväxten i Nordamerika drivs till delar på av lanseringen i Mexico. Det är således intressant att bolaget avser lansera i ytterligare 3–6 nya marknader under innevarande år. Med andra ord har Zinzino flertalet initiativ som skall medföra en upprätthållen hög tillväxttakt över de kommande åren. Senast i raden av initiativ är inkråmsförvärvet av tillgångar i direktförsäljningsbolaget Xelliss. Åter är det förväntade synergier från tillgång till distributörsnätverket som tillför det stora värdet. Vi räknar med att förvärvet lyfter intäkterna med mellan 85–100 MSEK under de första 12 månaderna efter konsolidering (antagen till juni 2024).

Bra skalbarhet men något under förväntan

Bruttomarginalen i kv1 2024 ökade med på årsbasis med 2,2 %-enheter till 35,4%. Det var också nära i linje med vår prognos på 35,5%. Med bra skalbarhet ökade EBIT-resultatet med 18,3% till 45 MSEK, motsvarande en marginal på 9,8%. Vi hade dock räknar med ett något högre EBIT-resultat om 53 MSEK, motsvarande en marginal på 11,7%. Vinst per aktie växte med 20,9% till 1,04 kronor. Vår prognos låg på 1,23 kronor.

Höjt motiverat värde. M&A är en krydda

Mot bakgrund av tillväxtinitiativ, utfallet för kv1 2024 och preliminära försäljningssiffror för april 2024 har vi justerat upp vår intäktsprognos för 2024 med 7% till 2 058 MSEK. Det motsvarar en tillväxt på 16,7%. Över de kommande tre åren 2024–2026 räknar vi med att intäkterna i genomsnitt växer med 10,5%. Det är således under bolagets målsättning om att över samma period växa i genomsnitt med minst 20%. Dock modellerar vi inte med framtida förvärv, ett ämne som ändå är relativt högt uppe på agendan.

Med ökade intäktsförväntningar har vi även tagit upp prognosen för EBITDA-resultatet under 2024 med cirka 4% till 265 MSEK. Det motsvarar en marginal om 12,9%. Under perioden 2024–2026 räknar vi med en genomsnittlig EBITDA-marginal på 13,4%, vilket är i linje med bolagets målsättning om en EBITDA-marginal över 10%.

I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 89,7 kronor (78,0). Upprevideringen beror på höjda prognoser och sänkt diskonteringsränta till följd av lägre storlekspremie. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT-multipel NTM om 11,5x. Referensgrupp handlas till ett medianvärde för EV/EBIT NTM 11,4x. I dag handlas aktien till 10,1x vår prognos för EBIT NTM – en omotiverad rabatt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Christopher Solbakke och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zinzino, kv1 2024: Starka tillväxtutsikter bekräftas