Main menu button

Analys Zinzino, kv1 2024: Tillväxt och viss skalbarhet

22 maj 2024

I dag offentliggjorde Zinzino sin delårsrapport för kv1 2024. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot vår uppdaterade prognos.

Kv1-rapporten visar på fortsatt stark tillväxt till stigande marginaler. Vad gäller lönsamhet var dock utfallet något under vår förväntan. Med en stark aktieutveckling inför rapporten kan aktien falla tillbaka något på rapportens utfall. Zinzino anger ett mål om lönsam tillväxt på minst 20 procent under 2024, vilket är i linje med bolagets målsättning för hela perioden 2024–2026.

  • I kv1 2024 ökade summa intäkter med 15% till 455 MSEK. Vår uppdaterade prognos låg på 456 MSEK. Utfallet var således i linje med vår förväntan.
  • Bruttoresultatet växte på årsbasis med 23% till 161 MSEK, jämfört vår prognos på 162 MSEK. På årsbasis ökade bruttomarginalen med 2,2 procentenheter till 35,4%. Vår uppdaterade prognos låg på 35,5%.
  • På årsbasis växte EBITDA-resultatet med 16% till 52 MSEK. På årsbasis ökade EBITDA-marginalen med 0,1 procentenheter till 11,4%. Vår uppdaterade prognos låg på 60 MSEK motsvarande en marginal på 13,2%.
  • Rörelseresultatet växte på årsbasis med 18% till 45 MSEK. På årsbasis minskade EBIT-marginalen med 0,2 procentenheter till 9,8%. Vår uppdaterade prognos låg på 53 MSEK, motsvarande en marginal på 11,7%.
  • Vinst per aktie växte på årsbasis med 21% till 1,04 SEK. Vår uppdaterade prognos låg på 1,23 SEK.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Zinzino inom kort. Läs vår senaste analysuppdatering här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson, Christopher Solbakke och Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zinzino, kv1 2024: Tillväxt och viss skalbarhet