Main menu button

Analys Zinzino, kv2 2023: Bra vinsttillväxt ger utrymme för höjd utdelning

1 sep 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Zinzino fortsätter växa intäkter och vinst i snabb takt. Under kv2 2023 uppgick intäkterna till 408 MSEK, motsvarande en tillväxt om 24%. Parallellt ökade EBITDA med 167% till 53,7 MEK, motsvarande en marginal på 13,2%. Bolagets lönsamhet var väl över vår prognos. Efter marginella justeringar i prognoserna beräknas ett motiverat värde per aktie till 58,1 kronor (55,1).

Stark intäkts- och vinsttillväxt

Under kv2 2023 redovisades totala intäkter om 408 MSEK, motsvarande en tillväxt på 24% – i linje med våra uppdaterade prognoser. Samtidigt tror vi att en svag krona till viss del har gynnat bolagets tillväxt sedan kv2 2022, och det gångna kvartalet likaså. Till detta gynnades tillväxten under det kv2 av ett förhållandevis svagt jämförelsekvartal.

Bruttoresultatet växte med 41% till 148 MSEK motsvarande en stark bruttomarginal på 36,4%. Utfallet var över vår prognos på 137 MSEK, motsvarande en marginal om 33,8%. EBITDA-resultatet växte med hela 167% till 53,7 MSEK, motsvarande en marginal på 13,2%. Vår prognos låg på 33,5 MSEK respektive en marginal på 8,3%. Avvikelsen i utfall jämfört med vår prognos på EBITDA-nivå är hänförlig till ett bättre än väntat bruttoresultat och lägre personalkostnader än väntat. Vinst per aktie växte med imponerande 263% till 1,09 kronor. Vi hade räknat med en vinst per aktie om 0,63 kronor.

Under årets första sex månader uppgick det fria kassaflödet till 103,9 MSEK och per utgången av kv2 2023 uppgick kassan till 201 MSEK. Trots tillväxtinitiativ bör utrymme finnas för att ta tillbaka utdelningen till 2,0 kronor per aktie (1,75) för 2023 års resultat.

Tillväxt och marginalexpansion under 2023

Under 2023 räknar vi med totala intäkter på 1 695 MSEK (1 633), motsvarande en tillväxt om 17,5%. Det är i linje med bolagets uppdaterade guidning för helåret på cirka 1 700 MSEK. Under åren 2023–2025 räknar vi med en genomsnittlig tillväxttakt per år om 10,6% (10,4). Även detta är i linje med bolagets målsättning att växa i en takt över 10% per år. Samtidigt skapar möjliga förvärv av storlek större uppsida i våra antaganden. Under 2023 räknar vi med att bruttoresultatet ökar med 25,3% till 583 MSEK (554), motsvarande en marginal på 34,4% (33,9). EBITDA-resultatet väntas växa med 69% till 190 MSEK (162), motsvarande en marginal på 11,2% (9,9). Det är väl över bolagets guidning om en EBITDA-marginal på 9% eller mer. Fram till 2025 har vi antagit att EBITDA-marginalen ökar till 10,4% (10,4). Bolagets mål är att till 2025 öka EBITDA-marginalen till över 9,0%.

Höjt motiverat värde med högre lönsamhet

I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie till 58,1 kronor (55,1). Upprevideringen beror i huvudsak på höjda intäktsantagande i det korta perspektivet som höjer multipelvärderingen. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT-multipel NTM om 11,4x. Referensgruppens medianvärde är 12,9x. I dag handlas Zinzino-aktien till en EV/EBIT NTM om 7,9x. Bolaget förväntas växa snabbare än referensgruppen till likande marginaler och rabatten bedöms därmed som omotiverad.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zinzino, kv2 2023: Bra vinsttillväxt ger utrymme för höjd utdelning