Main menu button

Analys Zinzino, kv2 2023: Mycket starkt kvartal med lönsamhet väl över förväntan

31 aug 2023

I dag offentliggjorde Zinzino sin delårsrapport för kv2 2023. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot vår uppdaterade prognos.

  • Under kv2 2023 ökade summa intäkter med 24% till 408 MSEK under kv2 2023. Vår uppdaterade prognos låg på 404 MSEK. Utfallet var således i linje med vår förväntan.
  • Bruttoresultatet växte på årsbasis med 41% till 149 MSEK, över vår prognos på 137 MSEK. På årsbasis ökade bruttomarginalen med 2,6 procentenheter till 36,4%. Vår uppdaterade prognos låg på 33,8%.
  • På årsbasis växte EBITDA-resultatet med hela 167% till 53,7 MSEK, motsvarande en marginal på 13,2%. Vår uppdaterade prognos låg på 33,5 MSEK motsvarande en marginal på 8,3%. Avvikelsen förklaras av en högre bruttomarginal och lägre än väntade personalkostnader.
  • Rörelseresultatet växte på årsbasis med 246% till 47,0 MSEK, motsvarande en marginal på 11,5%. Vår uppdaterade prognos låg på 27,7 MSEK, respektive 6,8%.
  • Vinst per aktie uppgick till 1,09 kronor. Vår prognos var 0,63 kronor.

Bolaget redovisade ytterligare ett kvartal med lönsamhet över förväntan. Guidningen för helåret 2023 har justerats upp. Vid första anblick gör vi bedömningen att aktien bör stiga på detta.

Vi avser att återkomma med en uppdaterad analys på Zinzino inom kort. Läs vår senaste analysuppdatering här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Zinzino, kv2 2023: Mycket starkt kvartal med lönsamhet väl över förväntan