Main menu button

Analys Zinzino: Stark avslutning på 2023

7 jan 2024

Zinzino har presenterat preliminära försäljningssiffror som visar på intäkter om 529,8 MSEK i kv4 2023, motsvarande en stark tillväxt på 23%. Det var väl över våra tidigare förväntningar på 470 MSEK, motsvarande en tillväxt på 17%. Norden fortsätter att utvecklas negativt medan Nordamerika (inkl. Mexiko) fortsätter utvecklas starkt. 

Bokslutskommunikén för 2023 kommer publiceras den 27 februari 2024. För kv4 2023 kommer fokus ligga på lönsamhet. Förslag på utdelning och eventuell ytterligare guidning för 2024 är andra intressanta punkter.

Våra uppdaterade prognoser för bruttoresultat i kv4 är 193 MSEK (182), motsvarande en marginal på 36%. Vi förväntar oss att rörelseresultat landar kring 67 MSEK, motsvarande en marginal på 13%. Mot bakgrund uppdaterade prognoser och en lägre diskonteringsränta (reducerad riskfri ränta) har vi justerat motiverat värde till 73,2 kr per aktie (62,9) i ett basscenario.

Läs vår senaste analysuppdatering här.Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analys Zinzino: Stark avslutning på 2023