Main menu button

Analysuppdatering ALM Equity, kv2 2023: Bra resultat i kärnrörelsen- sämre för innehaven

24 jul 2023

Analys ALM Equity

Läs hela analysuppdateringen här:


ALM Equity redovisade ett mycket starkt resultat i sin helägda bostadsutvecklingsverksamhet. Samtidigt belastades kv2 2023-resultatet av stora negativa resultatandelar från intressebolag samt förluster på finansiella placeringar. Vi beräknar ett nytt motiverat värde i ALM Equity till 470 kr/stamaktie (551 kr) för de kommande sex till tolv månaderna inom ett intervall från 356 till 578 kronor per stamaktie.

Bra resultat i helägda rörelsen, men stora förluster på innehavsbolagen

ALM Equitys intäkter i kv2 2023 kom in på för oss oväntat höga 1347 miljoner kronor. Samtidigt begränsade sig motsvarande intäkter i kv1 2023 till 263 miljoner kronor. Vi väljer därför att betrakta intäkterna under första halvåret på ca 1,6 miljarder kronor som mer rättvisande för en rimlig årstakt för försäljningen framöver. Vi justerar vi upp våra intäkts- och resultatprognoser för kv3 och kv4 2023 ganska markant som en följd av de starka siffror som presenterades i kv2 2023-resultatet för kärnrörelsen.

Bruttomarginalen i den helägda rörelsen blev extremt hög i kv 2 2023 (ca 27 procent!), vilket vi inte ser som representativt framöver. En rimlig bruttomarginal för ALM Equitys helägda bostadsutvecklingsrörelse ligger snarare omkring 15 procent på sikt.

Samtidigt redovisade ALM Equity negativa resultatandelar från intressebolag om minus 1535 miljoner kronor samt förluster på finansiella placeringar om 773 miljoner kronor i kv2 2023. Det gjorde att koncernens resultat efter finansnetto blev minus 1992 miljoner kronor i kv2 2023 mot av oss förväntade minus 40 miljoner kronor.

PwC:s marknadsvärdering av ALM Equitys bolag ned med 24% i kv2 2023

PwC:s marknadsvärdering av dotter- och intressebolag som Klövern, Svenska Nyttobostäder och Aros Bostad med flera summerar sig till 5,1 miljarder kronor per 30 juni 2023, jämfört med 6,7 miljarder kronor per 31 mars 2023.

Innehavet i Klövern har värderats ned kraftigt (från 3,1 till 2,0 miljarder kronor avseende ALM Equitys andel). Detta är kopplat till att NREP blir ny huvudägare i Klövern via en större aktieförsäljning samt riktad nyemission på jämfört med tidigare rabatterade nivåer. ALM Equitys helägda entreprenadbolag 2xA Entreprenad har till följd av beställningar överstigande 1 miljard kronor under perioden 1 april-18 juli 2023 värderats upp från 500 till 1200 miljoner kronor.

Carlsquares motiverade värde för ALM Equity-aktien sänks till 470 kronor

Vi gör en substansvärdering av Alm Equitys innehav i Svenska Nyttobostäder, Klövern och Aros Bostad samt övriga innehav och nettoskuld till 470 kronor per stamaktie i ALM Equity. Detta kan jämföras med 551 kr/stamaktie som vi kom fram till i vår uppdatering efter kv1 2023-rapporten den 15 maj 2023.

Vår riktkurs varierar från 356 kr/stamaktie i Bear-scenariot (tidigare 384 kr/stamaktie) till 578 kr/stamaktie i Bull-scenariot (tidigare 634 kr/stamaktie). Jämfört med PwC:s värdering per 30 juni 2023 har vi värderat Klövern-innehavet 20 procent högre (2400 miljoner kronor).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Christopher Solbakke äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering ALM Equity, kv2 2023: Bra resultat i kärnrörelsen- sämre för innehaven