Main menu button

Analys Angler Gaming, kv1 2023: Stark tillväxt och ökande lönsamhet

17 maj 2023

Läs hela analysuppdateringen här:


Angler Gaming levererade en kv1 2023-rapport över vår förväntan med växande intäkter och lönsamhet. Även de första 45 dagarna av innevarande kvartal på tillväxt. Det samtidigt som ytterligare en B2B-partner har signerats under kvartalet. Vi höjer motiverat värde per aktie till 6,2 kronor (4,6) i ett basscenario.

Ett kvartal över vår förväntan

Angler Gaming levererade en stark rapport för det första kvartalet 2023 med drygt 20% intäktstillväxt. Bruttoresultatet ökade med drygt 46%, från 2,2 miljoner kronor i kv1 2022 till 3,3 miljoner kronor i kv1 2023. Tillväxten var till stora delar driven av en hög hold-nivå om 59%. Vi håller dock ett öga på utvecklingen i antalet aktiva kunder som minskade från drygt 68 000 i kv1 2022 till cirka 45 500 i kv1 2023.  Även kostnadsfokuset har gett en positiv effekt på lönsamheten då EBITDA-, och EBIT-marginalen förbättrades från drygt 5,3% i kv1 2022 till cirka 16% i kv1 2023.

Ökat B2B fokus och investeringar i I-gaming plattformen

Till följd av de åtgärder som implementerades under 2022 har 2023 startat bra för Angler Gaming. Främst har åtgärderna för att minska kostnader visat sig effektiv. Det då kostnaden för sålda varor i procent av omsättningen minskat kraftigt jämfört med kv1 2022. Följden av detta är att bruttomarginalen ökat till 34,6%. Även kv2 2023 har börjat lovande. Den genomsnittliga nettospelsvinsten per dag fram till och med den 12 maj har ökat med 29% jämfört med samma period 2022. Detta med en bra fortsättning för den nya B2B-partnern som stod för 7%av nettospelomsättningen under kv1. Ytterligare två B2B-samarbeten förväntas gå live och generera omsättning under kv2.

Parallellt fortsätter bolaget sin JV-satsning för att etablera verksamhet inom affiliate marketing i Sydamerika. Dock skall noteras att det tar tid att klättra i sökmotorernas träfflistor för att driva den organiska trafiken. Därför tror vi fortsatt att det är det utökade fokuset på B2B-verksamhet som är drivaren i det kortare perspektivet.

Uppjusterat motiverat värde till följd av högre marginalförväntningar

Mot bakgrund av utfallet för det kv1 2023 har vi justerat upp våra tillväxt och lönsamhetsprognoser. Vi räknar med en positiv tillväxt under 2023 om 10,4% som tilltar de efterföljande åren. Under perioden 2023–2025 räknar vi med en genomsnittlig tillväxttakt om 11,8% per år. Över hela prognosperioden, 2023–2032 är motsvarande siffra 8,2%. Vi räknar med en stigande bruttomarginal allteftersom bolaget ökar avkastningen på marknadsföringen. Det i samspel ett kostnadsfokus gör att vi räknar med att EBIT-marginalen lyfter till 9,7% under 2023 och till 23,5% 2032. Bolagets genomsnittliga EBIT-marginal under åren 2018–2022 var 21,1%.

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering beräknas ett motiverat värde på 6,2 kronor per aktie (4,6) för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering motsvarar en implicit EV/Sales-multipel 2023 på 1,2x och en implicit EV/EBIT-multipel 2023 på 12,1x. Medianvärdet för referensgruppens implicita EV/EBIT-multipel 2023 är 14,1x. Samtidigt är finansieringsrisken upp. Vi räknar med att bolaget förnyar befintligt lån ytterligare ett år.

 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Angler Gaming, kv1 2023: Stark tillväxt och ökande lönsamhet