Main menu button

Analysuppdatering Angler Gaming, kv3 2022: Kvartal bättre än våra förväntningar

14 nov 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Angler Gaming kv3 2022 14 nov. 2022


Analys Angler Gaming

Angler Gamings intäkter backade under kv3 2022 med 16,2 procent. Bruttomarginalen steg sekventiellt men backade på årsbasis med 10,8 procentenheter. Givet detta sjönk rörelsemarginalen till 8,7 procent från 20,8 procent samma kvartal 2021. Utfallet översteg dock våra prognoser. Även intäkter i början på kv4 har varit över vår förväntan. Vi har justerat upp våra prognoser en aning och beräknar ett motiverat värde om 6,1 kronor per aktie (5,1).

Negativ tillväxt men ändå bättre än vår prognos

Under det tredje kvartalet 2022 redovisade Angler Gaming intäkter på 8,5 miljoner euro, motsvarande en tillväxt om minus 16,2 procent. Vårt estimat inför rapporten låg på 6,7 miljoner euro och intäktsutfallet var således 27 procent bättre. Även om bruttomarginalen föll till 24,9 procent, jämfört med 35,6 procent föregående år, steg bruttomarginalen sekventiellt. Det är en indikation på att bolagets utveckling går åt rätt håll. Utfallet för bruttomarginalen var också bättre än vår prognos på 22,0 procent.

Exklusive kostnad för sålda tjänster samt av- och nedskrivningar backade rörelsekostnaderna med 3,3 procent. Redovisat EBITDA-resultat backade med 65 procent på årsbasis till drygt 0,7 miljoner euro, motsvarande en marginal om 8,8 procent. Vår prognos låg på minus 0,3 miljoner kronor. Differensen förklaras således i huvudsak av högre intäkter. Vinst per aktie blev 0,0038 euro jämfört mot vår prognos på minus 0,009

Uppjusterade prognoser

I kvartalsrapporten framgår att intäkterna under de 39 första dagarna av det fjärde kvartal är ned cirka två procent jämfört med samma period föregående år. I vår initieringsanalys publicerad den 19 oktober framgår att vi tidigare räknat med ett intäktstapp under det fjärde kvartalet på cirka 23 procent. Mot bakgrund av detta har vi justerat upp intäktsantagandet för det fjärde kvartalet och således även helåret 2022 till 32,6 miljoner euro. Det är upp från tidigare 28,9. CAGR, 2021–2032 är nu antaget till 5,1 procent, upp från tidigare 4,7 procent.

Vi lämnar dock bruttomarginalen för helåret 2022 på cirka 24 procent oförändrad. Samma gäller efterföljande år under prognosperioden. Med ökade intäkter och skalbarhet höjer vi EBITDA-prognosen för 2022 till 3,8 miljoner euro (minus 0,3), motsvarande en marginal på 3,0 procent. För 2023 räknar vi nu med en EBITDA-marginal om cirka tio procent, upp från tidigare cirka sju procent. Över tid räknar vi med att EBITDA-marginalen kan stiga upp mot 27,4 procent (27,3).

Reviderade prognoser och sänkt motiverat värde

Efter justeringar i prognoser beräknas ett motiverat värde per aktie till 6,1 kronor (5,1). Utöver justerade prognoser beror det ökade motiverade värdet på högre värderingsmultiplar i aktiemarknaden. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT-multipel 2023 och 2024 på 11,3x respektive 7,1x. I dag handlas aktien till EV/EBIT 2023 om 8,6x. Medianvärdet för referensgruppen vad gäller EV/EBIT 2023 är 10,8x.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Angler Gaming, kv3 2022: Kvartal bättre än våra förväntningar