Main menu button

Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv1 2022/23: Stark inledning på året 2022/23

31 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen nedan:

Analysuppdatering Candles Scandinavia kv1


Analys Candles Scandinavia

Candles inleder räkenskapsåret 2022/23 starkt med en försäljningstillväxt om 137 procent jämfört med kv1 föregående år. Nettoomsättningen landade på 42 miljoner kronor och var strax ovanför vårt estimat om 37 miljoner kronor.  Vi har gjort en mindre justering i kostnadsbasen efter bolagets personalminskning och beräknar ett motiverat värde per aktie till 89,4 (88,1) kronor.

Kapacitetsåtgärder år 2021/22 för att bevara momentum

Under föregående räkenskapsår lade bolaget stort fokus på att förlösa kapacitet i bolagets befintliga tillverkningslokaler. Detta innebar maskinuppgraderingar som tillfälligt haltade tillväxt och en kraftigt ökad produktionspersonal för att mäkta med efterfrågan. Efter maskinuppgraderingarna initierar nu Candles en ökad produktionstakt med mellan 20-30 procent samt förbättrad lönsamhet efter reducerad produktionsbemanning.

Under det gångna kvartalet redovisade Candles en nettoomsättning på 41,8 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på drygt 137 procent. Vår prognos var 37,5 miljoner kronor och utfallet ar således aningen bättre än väntat. Historiskt är det bolagets största affärsområde, Private Label, som har drivit tillväxten. Vi bedömer att det var Private Label som även drev tillväxten under det gångna räkenskapsåret och kommer fortsätta stå för lejonparten av intäkterna under 2022/23.

Upptrappad produktionstakt och stark inledning på året

Utsikterna för fortsatt stark tillväxt bedöms som goda efter upptrappad produktionskapacitet och en fylld orderbok vid inledningen av räkenskapsåret. Givet vårt estimat om en nettoomsättning på 251 miljoner kronor under 2022/23 kommer intäktsbidraget från Rituals att uppgå till 58 procent (46 procent 2020/21).

Enligt bolaget förväntas produktionskapaciteten initialt femdubblas med den nya fabriken som väntas produktionssättas under andra halvåret 2023, det vill säga verksamhetsåret 2023/24. Det innebär att Candles kommer gå från en teoretisk produktionskapacitet om 25 000 ljus om dagen till 125 000 ljus om dagen. Finansiering för den nya anläggningen säkrades nyligen.

Försäljningsestimat bevaras

Vi lämnar våra försäljningsprognoser oförändrade och räknar med en genomsnittlig tillväxttakt om 33 procent under de kommande fem åren. Över hela prognosperioden, 2022/23–2031/32, räknar vi med en tillväxttakt om 23 procent. Över tid stiger EBITDA-marginalen till drygt 14 procent under 2031/32 i vårt basscenario, vilket ställer hårda krav på effektivitet. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 89,4 (88,1) kronor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Fredrik Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Candles Scandinavia, kv1 2022/23: Stark inledning på året 2022/23