Main menu button

Analysuppdatering DanCann, kv3 2021: Ljusare utsikter än någonsin tidigare

7 dec 2021

Läs hela analysuppdateringen här.

Uppföljning DanCann Pharma Kv3 2021


DanCann har haft en hög affärsaktivitet under de senaste månaderna. En stärkt kassaposition med god kostnadskontroll har gett bolaget andrum. Förvärvet av CannGros kommer att generera bolagets första intäkter under innevarande kvartal. Regulatoriska framsteg i både Tyskland och Danmark har meddelats. Vidare har bolagets partner Tetra BioPharma presenterat robusta första data från två fas II-studier mot cancersmärta. DanCann står inför ett kommersiellt genombrott med flera aktiviteter som förväntas driva tillväxten. Vi justerar upp motiverat värde per aktie till 9,5 DKK (8,5) medan vårt bull-case ökar till 15,5 DKK och 4,9 DKK i bear-case.

Nordisk aktör inom medicinsk cannabis

DanCann grundades under 2018 av nuvarande VD, Jeppe Rasmussen. Bolagets strategi är att tillhandahålla medicinsk cannabis på den europeiska marknaden. Detta avser göras genom att (i) importera och distribuera medicinska cannabisprodukter, (ii) odla och exportera cannabisråvara samt (iii) identifiera och utveckla cannabisprodukter som en del av kombinationsläkemedel.

Bra kostnadskontroll trots hög aktivitet

DanCann är fortfarande ett utvecklingsbolag utan redovisade intäkter. Likt våra prognoser presenterades inga intäkter under det andra kvartalet. EBITDA-resultatet uppgick till in -3,4 miljoner DKK. Kassaflödet summerades till 7.1 miljoner DKK och förklaras av den genomförda finansieringslösningen. Det finansiella utfallet under kvartalet var i stort sett i linje med våra förväntningar över hela linjen.

I början av oktober meddelade DanCann att man förvärvar det danska företaget CannGros, en marknadsledande distributör av medicinsk cannabis inom ramen för pilotpro-grammet i Danmark. Förvärvet adderar stora värden. (I) Faktiska intäkter under solid till-växt med god lönsamhet kommer inkluderas redan från det fjärde kvartalet 2021. (II) Dan-Cann får nödvändig expertis och godkännan-det för viktiga regulatoriska processer, så som licens (DMA) för att importera och distribuera medicinsk cannabis. (III) Stora synergier finns i framtida produktutveckling och distribution av redan avtalade produkter från DanCanns etablerade samarbeten.

Regulatoriska framsteg på bred front

Inledningen av det fjärde kvartalet har varit intensivt. Bolagets partner Tetra BioPharma har gjort stora kliniska framsteg där stark initiala data från två fas II-studier inom can-cersmärta har presenterats. Samtidigt har det danska pilotprogrammet gjorts permanent avseende tillverkning av cannabis-material. Vidare har den koalitionsregeringen i Tyskland tagit beslut om att legaliseras cannabis även för fritidsbruk. Sammantaget är vår bedömning att det, för tillfället, blåser medvind för den underliggande marknaden inom medicinsk cannabis. Något som kan ge ringar på vattnet.

Justerar upp motiverat värde

Liksom i tidigare analyser är vår försälj-ningsprognos riskjusterad med sannolikheter. Vi har konsoliderat de förväntade intäkterna och kostnaderna från CannGros och ökat sannolikheten till 75 procent mot bak-grund utav förbättrad regulatoriska förutsätt-ningar liksom marknadsförhållande. Det resulterar i något högre förväntade intäkter. Kommande 12 månader blir, enligt vår be-dömning, de mest intressanta i bolagets historia med hög aktivitet avseende kom-mersialisering och marknadsetablering. Sammantaget beräknar vi ett motiverat värde om DKK 9,5 (8,5) per aktie i ett förhållandevis konservativt antagande. Våra antaganden, prognoser och värdering kommer justeras utefter att bolaget når kommande milstolpar.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingen-ting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyse-rade bolaget.

Analysuppdatering DanCann, kv3 2021: Ljusare utsikter än någonsin tidigare