Main menu button

Analysuppdatering DanCann Pharma, Kv1 2022: Bygger pipeline inför lansering

8 jun 2022

Läs hela uppdateringen här:

Uppföljning DanCann Pharma Kv1 2022


Analys DanCann Pharma

Under det första kvartalet 2022 rapporterade DanCann intäkter och lönsamhet som var något lägre än våra förväntningar. Viktiga steg togs dock mot att inleda produktion vid BIOTECH PHARM 1. Vi har reviderat våra uppskattningar och beräknar ett verkligt värde per aktie på 6,7 DKK (7,6). Värdet hålls tillbaka av en högre riskfri ränta och en lägre värdering av referensgruppen.

Intäkter från CannGros enligt våra förväntningar

Under fjärde kvartalet 2021 rapporterade DanCann intäkter för första gången efter förvärvet av CannGros. Det första kvartalet 2022 var ännu ett kvartal med stabila intäkter på 1,3 miljoner DKK CannGros, i linje med våra förväntningar. Ett annat viktigt värde av förvärvet är dock den erhållna tillgången till ytterligare expertis om regulatoriska processer, utöver att få tillgång till licenser och godkända produkter. EBITDA landade på minus 3,0 miljoner (-2,5) för kvartalet, vilket var något lägre än våra förväntningar. Personalkostnaderna ökade till -1,8 miljoner DKK (-1,2) och Övriga externa kostnader ökade till -2,1 miljoner DKK (-1,6).

Signalering på tillverkning inom närtid

Även om det var lite försenat jämfört med vad som ursprungligen förväntades, släppte DanCann två pressmeddelanden under kvartalet som visar att DanCann närmar sig produktion och export av API:s och råvaror vid sin produktionsanläggning BIOTECH PHARM 1. Den första lovande nyheten är att bolaget lämnat in en GMP-ansökan för BIOTECH PHARM 1. Ett sådant godkännande krävs för alla läkemedelstillverkande företag som har för avsikt att leverera läkemedel till Europa eller någon annanstans. Den andra nyheten är att DanCann har börjat bygga upp en försäljningspipeline för sin bulkproduktion med en distributör som riktar sig till den svenska marknaden. De första försäljningsaktiviteterna enligt avtalet förväntas starta 2023.

Utöver ovanstående har DanCann också meddelat lovande testresultat som indikerar att råvarans produktkvalitet när det gäller THC-nivåer ligger över de allmänna minimikraven på marknaden. Hög kvalitet innebär vanligtvis högre priser.

Motiverat värde per aktie

Med bakgrund av föregående kvartalsresultat och bolagets prognos att både distributionen av Tetra BioPharmas produkter och försäljningen av dess produkter kommer att starta mot slutet av 2022, sänker vi vår prognos för bolagets intäkter för innevarande år. Det utmanande börsklimatet fortsätter att sätta press nedåt på tillväxtorienterade företag. I synnerhet de med behov av ytterligare kapitaltillskott. Med tanke på detta beräknar vi ett verkligt värde om DKK 6,7 (7,6) per aktie, vilket motsvarar en EV/Sales-multipel 2023 på 6,1x. Vår referensgrupp handlas för närvarande till EV/Sales 2023 på 2,1x. Premien motiveras av den förväntade tillväxten även efter 2023, långt över de företag i referensgruppen som är mer mogna.

Vi ser att värdeförändrande möjligheter på kort sikt sannolikt kommer med bekräftande nyheter om tillverkningskapacitet i kommersiella volymer och ytterligare framgångsrika resultat för Bio Pharmas kliniska prövningar för produktportföljen som DanCann kommer att distribuera.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Fredrik Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.


 

Analysuppdatering DanCann Pharma, Kv1 2022: Bygger pipeline inför lansering