Main menu button

Analysuppdatering DanCann Pharma Kv4 2021: Startskottet på ny era?

24 mar 2022

Läs hela uppdateringen här:

Uppföljning DanCann Pharma Kv4 2021


Analys DanCann Pharma

DanCann fortsätter leverera på utsatt plan. Förvärvet av CannGros genererade Bolagets första redovisade nettoomsättning, ett viktigt kliv i den pågående kommersialiseringsfasen. Vidare fortsätter Bolaget redovisa en kontrollerad kostnadskostym trots investeringar för att möta den förväntade tillväxten. Vi bedömer fortsatt att 2022 blir det mest spännande året i Bolagets historia. Mot bakgrund utav den svaga utvecklingen på börsen liksom DanCanns peer-grupp justeras det motiverade värdet per aktie ned till 7,6 DKK (9,5) medan vårt bull-case sjunker till 12,0 DKK och 4,0 DKK i bear-case.

Nordisk aktör inom medicinsk cannabis

DanCann grundades under 2018 av nuvarande VD, Jeppe Rasmussen. Bolagets strategi är att tillhandahålla medicinsk cannabis på den europeiska marknaden. Detta avser göras genom att (i) importera och distribuera medicinska cannabisprodukter, (ii) odla och exportera cannabisråvara samt (iii) identifiera och utveckla cannabisprodukter som en del av kombinationsläkemedel.

Planenlig försäljning under fjärde kvartalet

DanCann redovisade för första gången i Bolagets historia försäljning av varor. Detta tack vare det genomförda förvärvet av CannGros. Nettoomsättningen landade på 0,9 miljoner DKK under Q4 2021, vilket var i linje med vår prognos. Detta är en stor milstolpe för Bolaget som står inför accelererande kommersialisering. Förvärvet av CannGros adderar stora värden utöver cirka 5 MDKK i årlig omsättning. (I) DanCann får nödvändig expertis och godkännandet för viktiga regulatoriska processer, så som licens (DMA) för att importera och distribuera medicinsk cannabis. (II) Stora synergier finns i framtida produktutveckling och distribution av redan avtalade produkter från DanCanns etablerade samarbeten.

EBITDA-resultatet för helåret landande på -13,6 miljoner DKK, något högre än våra prognoser på -12,8 MDKK. Vilket förklaras av något högre övriga externa kostnader.

Pusselbitarna faller på plats

De senaste kvartalens intensiva period i kombination med det förväntade nyhetsflödet om nödvändiga godkännanden och produktlanseringar har skapat goda förutsättningar för DanCann att nå sina högt uppsatta mål. De regulatoriska medvindarna i Europa stärker de långsiktiga tillväxtutsikterna. Samtidigt har Bolaget fortfarande mycket att bevisa nu när man äntrar en ny era – kommersialiseringsaktiviteter. Vi anser däremot att pusselbit för pusselbit faller på plats och att mycket ligger i Bolagets händer.

Motiverat värde

Vi sänker vår prognos för Bolagets omsättning marginellt för innevarande år. Vi har gjort mindre justeringar avseende de genomförda och förväntade investeringarna relaterat till CannGros – vilket marginellt påverkar det motiverade värdet av Bolagets aktie. Det som däremot har påverkat vårt motiverade värde är den tuffa starten på året för börsen i allmänhet och tillväxtorienterade aktier i synnerhet. Det resulterar i att bolagen i DanCanns peer-grupp fallit med drygt 25 procent från vårt senaste analystillfälle. Sammantaget beräknar vi ett motiverat värde om DKK 7,6 (9,5) per aktie i ett förhållandevis konservativt antagande. Våra antaganden, prognoser och värdering kommer justeras utefter att bolaget når kommande milstolpar.


DISCLAIMER

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.


 

Analysuppdatering DanCann Pharma Kv4 2021: Startskottet på ny era?