Main menu button

Analysuppdatering Ecoclime, kv2 2022: Resultattapp i kv2, men fortsatt god tillväxt

22 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analys Ecoclime kv2 2022 22 Aug


Analys Ecoclime

Ecoclime redovisade en förlust i kv2/2022, jämfört med en mindre vinst som vi hade trott på. Det är delar av vvs-installationsverksamheten som blöder, medan produkt-försäljningen av Evertherm ser fortsatt ljus ut. Vi justerar ned vår riktkurs i Bas-scenariot till 15,3 kronor per aktie (tidigare 18,2 kronor per aktie). Detta beror på lägre intjäningsförmåga, men även värdering av konkurrenter och ett högre avkastnings-krav.

VVS-installationsbolagen drog ned koncernens resultat

Ecoclime-koncernens nettoomsättning kv2/2022 blev 24 procent lägre än våra prognoser. Medan intäkterna fortsatte att öka för affärsområdena Cirkulär Energi och Inomhusklimat, föll faktureringen för Smarta Fastigheter tillbaka beroende på senarelagda projekt mot en större kund. Koncernen som helhet uppnådde en organisk intäktstillväxt på 9 procent under andra kvartalet 2022. Resultatmässigt var Cirkulär Energi den stora besvikelsen detta kvartal, där problemen återfinns inom några av dotterbolagen inom vvs-installation. Däremot utvecklas försäljningen av den energibesparande produkten Evertherm mycket väl.

Företagsledningen initierade tidigare i år en översyn av kostnaderna i koncernen samt av underpresterande delar. Det senare verkar främst handla om installationsbolagen som tidigare ingick i det förvärvade H-Gruppen Totalinstallatör.

Bra förutsättningar för tillväxt

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt för Ecoclime de närmaste åren. Detta mot bakgrund av att fastighets- och byggbolagen behöver reducera sina energiemissioner av hållbarhetsskäl, samtidigt som de har mycket starka ekonomiska incitament att spara driftskostnader för att därigenom öka sina fastighetsvärden. Energisparbehovet är ännu mer dramatiskt i Tyskland till följd av sanktioner av rysk gas och olja.

Till följd av utfallet i kv2/2022 reviderar vi ned våra intäktsprognoser med ca 10 procent för helåret 2022 samt med omkring 8 procent för helåret 2023.

Sänkt riktkurs till 15,3 kronor per aktie

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av tre olika nyckeltal. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser med 50% vikt samt jämförande nyckeltal med fem branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA med vardera 25% vikt.

Med dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 15,3 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 18,2 kronor). Förändringen beror på lägre antagen intjäningsförmåga för Ecoclime, i kombination med en lägre värdering av jämförbara bolag samt högre avkastningskrav i DCF-värderingen.

I vårt Bear-scenario blir motsvarande riktkurs på 11,6 kronor per aktie (tidigare 13,6 kronor. Riktkursen i Bull-scenariot landar på 19,2 kronor/aktie (tidigare 22,9 kronor).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Analysuppdatering Ecoclime, kv2 2022: Resultattapp i kv2, men fortsatt god tillväxt