Main menu button

Analys Future Gaming: Pilarna pekar uppåt

15 maj 2023

Läs hela analysuppdateringen här:

Analysuppdatering Future Gaming kv1 2023


Efter den finansiella omstruktureringen och det omvända förvärvet av Fable Media ApS under 2021 löste Future Gaming sin finansiellt pressade situation samtidigt som bolaget signifikant ökade sin omsättning och lönsamhet. Detta gav en fin tillväxt i 2022 som har fortsatt in i 2023. Bolaget fortsätter att visa en stark omsättningstillväxt och bibehåller en god lönsamhet. Carlsquare Equity Research höjer riktkursen från 6,4 SEK per aktie till 8,6 SEK per aktie inom de kommande 6 – 12 månaderna.

Affiliatemarknadsföring åt speloperatörer

Future Gaming Group International AB (”Future Gaming” eller ”FGG”) är ett bolag som utvecklar och investerar i tjänster inom affiliatemarknadsföring, dvs skaffar nya kunder åt speloperatörer mot en ersättning. Denna ersättning är fast per kund och/eller rörlig per aktivitet som de nya slutkunderna genererar. Affiliate-bolagen har en roll att utöva för speloperatörerna då deras marknadsföringskostnader ofta uppgår till 20–40 procent av bolagens intäkter. Historiskt har Future Gaming agerat via ett antal bolag där Phase One (förvärvades 2017) och Fable Media (förvärvades 2021) dominerar idag. I koncernen ingår även det estniska bolaget Viistek Media OÜ samt Unlimited Media Ltd på Malta (under avveckling).

Future Gamings dotterbolag Phase One och Fable Media placerar annonser på andra portaler. Flertalet konkurrerande företag sätter i stället upp webbsidor som driver trafik till spelwebbplatser. I båda fallen får bolagen betalt för hur väl de lyckas. Andra vanliga sätt att driva trafik är att blogga om och recensera spelwebbplatser ur kundens perspektiv. För affiliate-bolag gäller det att fokusera på de mest effektiva sätten att marknadsföra sin uppdragsgivare, vilket inkluderar val av media men även av en målgrupp med en hög sannolikhet att börja spela hos operatören.

Tillväxt, lönsamhet och förbättring av den finansiella positionen

Från kv1 2022 till kv1 2023 har Future Gamings intäkter ökat med drygt 95 procent, från 10,5 till 20,5 miljoner kronor. Justerat för förvärvseffekter uppgick tillväxten till drygt 27 procent, även det en stark siffra under utmanande makroekonomiska förhållanden. Vid förvärvstillfället uppvisade Fable Media en EBITDA-marginal om drygt 58 procent, vilket är långt över genomsnittet för jämförbara bolag. Under kv1 2023 bevisade bolaget att den höga EBITDA-marginalen håller i sig, och att samgåendet med Fable Media fortsätter att ge önskade effekter på både omsättning och lönsamhet. Under kv1 2023 har bolaget även lyckats köpa tillbaka utestående obligationer till ett nominellt belopp, inklusive kapitaliserad ränta, om knappt 17 miljoner kronor. Detta har påverkat finansnettot positivt under kv1 2023 och kommer även påverka positivt i kv2 2023. Återköpen av obligationer stärker bolagets finansiella position.

Motiverat värde i ett basscenario

Carlsquare ser Future Gaming som ett spännande case där potentialen till en fortsatt tillväxt med höga marginaler finns efter två starka kvartal. Vi räknar med en stark tillväxt (CAGR) om 8,8 procent under perioden 2023 – 2032 med stabila EBITDA-marginaler på omkring 50 – 55 procent. Från och med kv2 2025 förväntas Future Gamings kassaflöde väsentligt förbättras i och med att tilläggsköpeskillingen till ägarna av Fable Media då är betald.

Genom att kombinera en kassaflödes- och jämförande värdering kommer vi fram till ett motiverat värde om 8,6 kronor per aktie i Future Gaming i vårt Bas-scenario. Detta motiverade värde (riktkurs) varierar från 7,3 kronor i ett Bear-scenario till 11,9 kronor i Bull-scenariot.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys Future Gaming: Pilarna pekar uppåt