Main menu button

Analysuppdatering H&D Wireless, kv1/2022: En stark orderbok och en extremt låg värdering

2 maj 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analys HD Wireless kv1 2022 2 Maj


Analys H&D Wireless

H&D Wireless intäkter i kv1 2022 blev ca 27 procent lägre än vår prognos. Samtidigt överskred bolagets orderbok 10 miljoner kronor. Den största potentialen finns i ett blivande samarbetsavtal med en industriell partner som potentiellt är värt minst 200 miljoner kronor i framtida intäkter. H&D Wireless är dock i behov av finansiering i samband med det. En jämförande värdering visar att andra svenska IoT-bolag idag värderas 3-5 ggr högre än H&D Wireless.

Bra position på växande IoT-marknad

H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom etablerade samarbeten med bland annat Volvo och Scania samt med distributörer som Avnet är H&D Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt.

Stark orderbok

H&D Wireless rapporterade ca 3,7 miljoner kronor i nettoomsättning i kv1/2022, jämfört med 5,1 miljoner kronor som var vår prognos före rapporten. Resultatet efter finansnetto blev minus 10,3 miljoner kronor jämfört med vårt estimat om minus 5,9 miljoner kronor. Förutom lägre intäkter förklaras avvikelsen av inget aktiverat arbete på intäktssidan samt väsentligt högre avskrivningar än vår prognos.

Samtidigt passerade H&D Wireless 10 miljoner kronor i orderstock och levererade under första kvartalet 2022 till sina industriella kunder som t.ex. Atlas Copco, Ericsson, Scania och Volvo. Antalet industriella kunder som kan beställa GEPS i kommersiell fullskaledrift har ökat efter flera genomförda pilotprojekt. H&D Wireless kommer att höja sina priser från och med andra kvartalet 2022 för att kompensera sig för prishöjningar på komponenter och energi.

H&D Wireless har bolagiserat sina fyra produktlinjer och förhandlar om ny finansiering främst en större industriell partner.  Förändringarna kan innebära att H&D Wireless blir mer av ett holdingbolag framöver. Bolaget behöver trots en nyligen genomförd företrädesemission lösa sin finansiering för det kommande året. En del av detta lär komma som en följd av det nya samarbetsavtalet med den industriella partnern. Vi bedömer att bolaget kommer att behöva låna 35 miljoner kronor senare under 2022 för att täcka verksamhetens kapitalbehov innan ett break-even resultat nås under kv4/2023.

Ny riktkurs 0,49 kronor per aktie i Bas-scenariot

Vi höjer våra intäkts- och resultatprognoser framförallt avseende 2023-2025 mot bakgrund av den potential vi ser i det väntade samarbetsavtalet med den industriella partnern. Vår nya riktkurs blir 0,49 kronor per aktie i Bas-scenariot jämfört med tidigare 0,35 kronor per aktie. Riktkursen varierar från 0,14 kronor per aktie i vårt Bear-scenario (tidigare 0,19 kronor per aktie) till 0,90 kronor per aktie i ett Bull-scenario (tidigare 0,51 kronor per aktie).

En jämförande värdering mellan H&D Wireless och tio andra svenska IoT-bolag visar att ett börsvärde omkring vårt Bull-scenario bara skulle innebära att H&D Wireless-aktien handlas i paritet med jämförelsegruppen.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering H&D Wireless, kv1/2022: En stark orderbok och en extremt låg värdering