Main menu button

Analysuppdatering H&D Wireless, kv2 2022: Stark orderingång bekräftar genombrott för IoT

29 aug 2022

Läs hela analysuppdateringen här:

Analys HD Wireless kv2 2022 29 Aug


Analys H&D Wireless

H&D Wireless intäkter i kv2 2022 understeg vår prognos med 20 procent. Detta vägs mer än väl upp av en rekordstark orderingång, där koncernens orderbok dubblerades från 10 till 20 miljoner kronor under andra kvartalet. Stigande materialpriser bör öka industrikundernas intresse för materialstyrning via GEPS, vilket kan en ytterligare intäktsskjuts längre fram. Vi höjer riktkursen till 0,68 kronor per aktie i Bas-scenariot (tidigare 0,49 kronor per aktie).

Bra position på växande IoT-marknad

H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom etablerade samarbeten med distributörer som Avnet samt industriföretag som Atlas Copco är H&D    Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt.

Rekordstark orderingång

H&D Wireless rapporterade ca 4,2 miljoner kronor i nettoomsättning i kv2/2022, jämfört med ca 5,2 miljoner kronor som var vår prognos före rapporten. Resultatet efter finansnetto blev nästan identiskt med vår prognos, minus 9,6 miljoner kronor jämfört med minus 9,5 miljoner kronor.

H&D Wireless passerade 20 miljoner kronor i orderbok per 30 juni 2022. Antalet industriella kunder som kan beställa GEPS i kommersiell fullskaledrift har ökat efter flera genomförda pilotprojekt. De två viktigaste kunderna i dagsläget är Avnet/Silica och Atlas Copco. H&D Wireless lyckades höja sina priser under andra kvartalet 2022 och kompenserade sig därigenom för prishöjningar på komponenter och energi.

Stigande materialpriser i industrin bör öka verkstadsföretagens incitament att spara pengar genom att få bättre kontroll på materialflödet med IoT/GEPS-lösningar, något som kan ge H&D Wireless nya order framöver. Samarbetet med Avnet innebär att H&D Wireless har fått en partner med stora inköpsvolymer, vilket garanterar leveranser i en marknad som annars har präglats av leveransstörningar.

H&D Wireless har bolagiserat sina fyra produktlinjer. Förändringarna kan innebära att H&D Wireless blir mer av ett holdingbolag framöver. Men än så länge fortsätter koncernen med samtliga divisioner som helägda.

I anslutning till kv2-rapporten offentliggjorde bolaget också att de har fått en kreditfacilitet på 15 miljoner kronor för att finansiera den kommande expansionen av verksamheten med. I likhet med erhållna lån under kv2 kan även detta lån konverteras till nya aktier i H&D Wireless.

Höjd riktkurs till 0,68 kronor per aktie i Bas-scenariot

Vi justerar ned våra intäktsprognoser för andra halvåret 2022 samt helåren 2023 och 2024 marginellt, samtidigt som vi höjer estimatet för 2025. Vår nya riktkurs blir 0,68 kronor per aktie i Bas-scenariot jämfört med tidigare 0,49 kronor per aktie. Riktkursen varierar från 0,38 kronor per aktie i vårt Bear-scenario (tidigare 0,14 kronor per aktie) till 1,06 kronor per aktie i ett Bull-scenario (tidigare 0,90 kronor per aktie).


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analysuppdatering H&D Wireless, kv2 2022: Stark orderingång bekräftar genombrott för IoT