Main menu button

Analys H&D Wireless, kv2 2023: Bra orderingång, men en bit kvar till break-even

14 aug 2023

Analys H&D Wireless

Läs hela analysuppdateringen här:


H&D Wireless intäkter i kv2 2023 blev ca 6 procent lägre än vår prognos. Lägre kostnader vilket också kan tolkas som en bättre marginal gjorde liksom i kv1 2023 att rörelseresultatet blev ungefär som väntat. Orderingången förbättrades under kv2 2023 till 5,9 miljoner kronor, där Avnet stod för huvuddelen av beställningarna. Vår riktkurs minskar till 0,27 kronor per aktie i H&D Wireless (tidigare 0,55 kronor per aktie). Detta beror främst på utspädningen i pågående företrädesemission, men även av att vi har sänkt våra resultatprognoser för perioden kv3 2023-kv4 2025.

Bra position på växande IoT-marknad

H&D Wireless erbjuder sina kunder skräddasydda lösningar inom IoT och automatisering. Fokus ligger på RTLS-lösningen GEPS™ men också på MES-tjänster Casat™. Inom industrin effektiviserar lösningarna processflöden, vilket reducerar kostnader och kapitalbindning samt påskyndar produktion och ökar kvaliteteten. Genom samarbeten med distributörer som Avnet samt industriföretag som Atlas Copco, Volvo Cars och Astra Zeneca är H&D Wireless väl positionerade på en marknad med hög förväntad tillväxt.

Samarbete med Avnet ger växande intäkter

H&D Wireless intäkter om ca 7,3 miljoner kronor i kv2 2023 understeg vår prognos med 6 procent. Tack vare lägre kostnader blev rörelseresultatet före avskrivningar ändå aningen bättre än väntat, minus 3,8 miljoner kronor jämfört med vår prognos på minus 4,2 miljoner kronor.  Det kan också tolkas som att bolaget nådde en bättre rörelsemarginal.

Antalet industriella kunder som kan beställa GEPS i kommersiell fullskaledrift har ökat. Kunskapen om var material och halvfärdiga produkter som flyttas mellan olika fabriker befinner sig innan det blir en färdig produkt är värdefull för storbolagen. Det är kopplat till stora besparingar i form av kapitalkostnader på material som binds i fabrikerna.

Samarbetet med Avnet innebär att H&D Wireless har fått en partner med stora inköpsvolymer, vilket garanterar ökade leveranser framöver. Det är leveranser som väntas öka gradvis, med en ungefärlig fördubbling varje år under de kommande fem åren.

H&D Wireless genomför en företrädesemission som beräknas inbringa 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det ska jämföras med koncernens burn-rate som är omkring 20 miljoner kronor i årstakt räknat på utfallet under första halvåret 2023.

Sänkt riktkurs till 0,27 kronor per aktie i Bas-scenariot

Som en följd av att vi justerar ned våra intäktsprognoser med 11 procent för 2023, med 15 procent för 2024 och med 14 procent för 2025 samt utspädningseffekten av pågående företrädesemission minskar vår riktkurs till 0,27 kronor per aktie i Bas-scenariot (tidigare 0,55 kronor per aktie). Den nya riktkursen varierar från 0,18 kronor per aktie i Bear-scenariot till 0,36 kronor per aktie i Bull-scenariot.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Analys H&D Wireless, kv2 2023: Bra orderingång, men en bit kvar till break-even